WhatsApp Image 2022-06-13 at 5.24.21 PM.jpeg

Актуализирано на 09.01.2023г.

В Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) е уредена възможност за получаване на еднократно самостоятелно разрешение за продължително пребиваване по извънредни причини по смисъла на чл. 24, ал. 7 от ЗЧРБ, във връзка с § 1, т. 7 от ДР на ЗЧРБ (наричано за краткост - продължително пребиваване по извънредни причини). За разлика от общата процедура за получаване на разрешение за пребиваване, процедурата за получаване на продължително пребиваване по извънредни причини не изисква предварително да излизате от територията на България, за да получите виза тип „Д“. 

Освен тази основна разлика се открояват още три разлики между двете процедури, а именно, че при процедурата за получаване на продължително пребиваване по извънредни причини: 

 1. Лицата, които могат да се възползват от нея са: 

  • членовете на семейството на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваващ чужденец;

  • членовете на семейството на български гражданин

Членовете на семейството обхващат съпруг/съпруга и деца, включително осиновените, които не са навършили 18-годишна възраст и не са сключили брак 

 1. За да кандидатствате, трябва да приложите и документи относно наличието на извънредни обстоятелства - стихийни и природни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и обстоятелства, довели до прилагането на неотложна медицинска помощ, както и други събития, настъпили не по Ваша воля, които не сте могли да предвидите или предотвратите, например световна пандемия (COVID-19),  войната в Украйна и други. 

Извънредното обстоятелство следва да е причината, поради която не можете да отидете в страната си на произход и да кандидатствате за виза тип „Д“

 1. Полученото еднократно самостоятелно разрешение за продължително пребиваване не може да бъде продължавано и е със срок на валидност 1 година.

Необходими документи 

 • заявление по образец;

 • копие на валиден към датата на подаването на заявлението украински паспорт;

 • доказателство, че украинският гражданин попада в обхвата на процедурата (напр. удостоверение за сключен граждански брак с български гражданин);

 • документ за платена държавна такса в размер на 10 лева;

 • доказателства за осигурено жилище (не е нужно украинският гражданин да притежава такова респ. да представи доказателства за наемно правоотношение, достатъчно би било някой да декларира, че ще му осигурява жилище за периода на пребиваването – напр. съпругът му);

 • задължителна медицинска застраховка на територията на Република България за срока на пребиваването – максимум една година;

 • доказателства за достатъчни средства за издръжка в размер (не по-малък от минималната месечна работна заплата (780 лева за 2023 г.), минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на България);

 • свидетелство за съдимост (единствено в хипотезата, че кандидатът е роден на територията на България може да получи от страната, в останалите случаи, следва да получи такова от украинските власти);

 • документи относно наличието на извънредни обстоятелства.

Можете да подадете документите си ш териториалните поделения на Дирекция "Миграция", в зависимост от това къде планирате да живеете със семейството си.  

След като подадете всички необходими документи, заявлението се разглежда и решава в срок до 14 дни, като при правна и фактическа сложност или необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец.

Евентуален отказ да Ви бъде предоставено пребиваване може да се обжалва пред съответния административен съд. За целта потърсете помощ от специалист адвокат. 

Поискай помощ

Повече за възможностите за пребиваване на украински граждани по Закона за чужденците в Република България, прочетете тук:

Пребиваване на украински граждани съгласно Закона за чужденците в Република България

Ползи от процедурата – възможност за узаконяване престоя на украинските граждани

Най-общо този вид процедура може да бъде използвана за узаконяване престоя на нелегално пребиваващи в страната украински граждани, (напр. членове на семейство на български граждани – украински граждани с изтекло право на безвизов престой). Безспорно е, че всеки украински гражданин може да подаде молба за закрила по поради войната в Украйна. Понастоящем обаче със Заповед на председателя на ДАБ е преграден достъпът на бежанците от Украйна до международната закрила. Временната закрила се предоставя със срок до февруари 2023г.