Пето вечерно училище е създадено през 1954 г., за да отговори на потребностите на работещите млади хора , които не са завършили своето средно образование.

Учебната година започва на 15. септември и  е с продължителност от 34 седмици за учениците от пети и шести клас, 36 седмици за учениците от седми до единадесети клас, 31 седмици за учениците от дванадесети клас.
В 5. Вечерно средно училище се организират следните форми на обучение :

  1. Вечерна форма на обучение – присъствена, учебните часове се провеждат от 17.20 до 21.30 часа във всеки работен ден на седмицата.
  2. Индивидуална форма на обучение – присъствена , само  за ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ не могат да се обучават във вечерна форма на обучение.
  3. Комбинирана форма на обучение – за ученици със специални образователни потребности.
  4. Самостоятелна форма на обучение – за ученици над 16 години.

Училището издава следните документи: 

  • Удостоверение за завършен клас
  • Свидетелство за завършено основно образование след седми клас.
  • Удостоверение за завършен първи гимназиален етап след завършен десети клас.
  • Удостоверение за завършен втори гимназиален етап след завършен дванадесети клас, когато не са полагани държавни зрелостни изпити.
  • Диплома за средно образование / след  завършен дванадесети клас и успешно положени държавни зрелостни изпити

За записване трябва да имате следните документи: оригинал на свидетелство за основно образование след завършен седми клас, лична карта и  един брой цветна снимка , формат за документи на матирана хартия. Също така трябва да попълните заявление за записване, което можете да изтеглите от http://peta-vg.com/dokumenti.pdf

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнително определяне на ниво и съответен клас ще е нужно да се обърнете към РУО.