• animus_01_0.jpg
 • animus_001.jpg
 • animus_002.jpg
 • animus_003.jpg
 • animus_004.jpg

Фондация „Асоциация Анимус” e неправителствена организация, която вече 27 години работи в областта на психологическата и социална подкрепа на пострадали от насилие (жени, юноши и деца) и семейства в риск. Организацията предоставя няколко значими за общността програми:

 • Комплекс за социални услуги за деца и семейства;
 • Кризисен център за пострадали от насилие „Света Петка“; 
 • Национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие;
 • Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“.

Кризисен център за пострадали от насилие „Света Петка” е единственото място в София за настаняване на жени и деца, пострадали от домашно насилие. Услугата се ползва от пострадалите от домашно насилие не само в София и София област, но и от цялата страната. Кризисният център настанява жени и деца, жертви на насилие в сигурна среда, в която те получават индивидуална подкрепа, хуманитарна помощ,  правно консултиране, овластяване и социално-психологическа помощ.  Непрекъснатия денонощен режим на Кризисния център дава възможност за навременна подкрепа, който в отделни случаи е животоспасяваща.
Комплекс за социални услуги за деца и семейства  (КСУДС) се състои от Център за обществена подкрепа с капацитет 120 места и Звено „Майка и бебе” с капацитет 10 места за настаняване на майки с бебета. Комплексът предоставя на жителите на цялата област София-град услуги за семейства и техните деца в областта на: превенция на изоставянето и реинтеграция на деца, подкрепа за деца, преживели насилие и техните семейства, превенция на злоупотребата с деца; подкрепа на деца и техните семейства за справяне с проблемно поведение, подкрепа за деца с увреждания и техните семейства. 
Всички предоставяни услуги са безплатни за потребителите.

КСУДС предоставя следнтие услуги:

 • Превенция на изоставянето на деца и реинтеграция;
 • Подкрепа за деца, преживели насилие и техните семейства и превенция на злоупотребата;
 • Подкрепа на деца и техните семейства за справяне с проблемното поведение;
 • Подкрепа за деца с увреждания и техните семейства.

 
Национална Гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие (ГТЛ) е 24 часова услуга на Фондация „Асоциация Анимус“. Тя се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Министерство на правосъдието. ГТЛ осигурява достъп до помощ за пострадали от домашно насилие и трафика на хора, като насочва пострадалите към социални услуги в цялата страна. Предоставя се юридическа консултация – всяка сряда от 17:00ч. до 21:00ч.; Услугата е насочена към жени, мъже и деца и техните близки, които са станали жертва на насилие и експлоатация. Консултантите на Националната гореща телефонна линия могат да предоставят информация, свързана с превенция на трафика на хора, процедури за достъп до услуги и др. 
На Горещата телефонна линия се обаждат хора, преживели:

 • домашно насилие;
 • сексуално насилие;
 • трафик на хора;
 • друг вид насилие – институционално насилие, между съседи, от непознат и др.

 
Зона заКрила“  предоставя услуги на деца, преживели насилие и техните семейства, като въвежда специализиран интегриран подход и услуги, обединяващи добри юридически, медицински, психологически и социални практики с приятелски към детето процедури и среда.


Центърът осигурява непрекъсната подкрепа и застъпничество за децата, жертви на насилие и техните семейства по време на целия процес на работа по случай - от момента на получаване на сигнала за насилие и започване на разследването до приключване на процеса по възстановяване. 


„Зона заКрила“ работи с деца, пострадали от всички форми на насилие и техните семейства, като обхваща деца, жертви на насилие, което е извършено в миналото, така и случаи на актуално насилие.