logo дазд.png

Държавна агенция за закрила на детето е насочена към всички деца в Република България.

За деца, които пристигат в България придружени от свои близки или роднини, се осигурява подкрепа в семейна среда. За непридружените деца също водещ принцип е да се осигури подкрепа в семейна среда, като при настаняване извън семейството се спазва поредността на мерките за закрила (настаняване в семейство на роднини или близки, в приемно семейство и в краен случай - настаняване в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа).

Предвид специфичната рискова ситуация, в която се намират тези деца, липсата на документи (в множество случаи) и липсата на родителска грижа за тяхната подкрепа ще се предприемат всички необходими мерки и дейности по закрила на детето, както и допълнително ще бъдат осигурени средства за подпомагане на хората, които ще поемат грижата за тези деца.

В случаи на непридружени украински деца дирекция „Социално подпомагане“  предприема следните действия:

Всички деца, чужди граждани и деца бежанци в риск имат право да ползват различните видове социални услуги за деца. Това право имат и техните родители или законни представители. Една от най-важните форми на социални услуги за тези лица е осигуряването на адекватна психологическа подкрепа.

Подкрепа от Държавната агенция за закрила на детето

Украинските граждани могат да се обръщат за съдействие за подкрепа на дете и за хората, които се грижат за деца към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), която има непосредствена връзка с всички 147 дирекции за социално подпомагане и отделите за закрила на детето в страната на Агенцията за социално подпомагане, които работят на място с децата, семействата и близките им. 

 • проучване на близки и роднини или подходящо приемно семейство, при които могат да бъдат настанени
 • временно настаняване, включително в случаите на спешно настаняване извън семейството до издаване на решение на съда
 • отпускане на месечни помощи/средства за деца, настанени за отглеждане при роднини или близки или в приемни семейства
 • еднократна помощ за посрещане на определена нужда, възникнала извънредно и необвързана с издръжката на детето

Национална телефонна линия за деца

На разположение денонощно, безплатно и на територията на цялата страна за консултации по случаи с деца е Националната телефонна линия за деца на ДАЗД с хармонизиран европейски номер 116 111. Линията е част Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International и си сътрудничи с линиите в 140 държави.

Консултантите на Националната телефонна линия за деца 116 111 са в готовност по всяко време, седем дни в седмицата да окажат психологическа подкрепа и дадат необходимата консултация на украинските деца и гражданите, които пристигат на територията на Република България.

Линията е най-бързата връзка с отделите за закрила на детето по места в страната. Има споразумение за сътрудничество със спешния телефон 112, както и с районните полицейски управления, регионалните управления на образованието, общини, социални услуги и други.

 

 • 42.69870273672, 23.324252855643

  42.491926324698, 27.47334061139

  43.21255321962, 27.917414071184

  43.207723801924, 23.551366294312

  42.147992764849, 24.729510730737

  43.847953458148, 25.954835797481

 • ТЕЛЕФОН
  029339010 116 111
 • МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
  • ГРАД
  • АДРЕС
   ул. „Триадица“ №2
  • АДРЕС НА МЕСТНИЯ ЕЗИК
   ул. „Триадица“ №2
  • ГРАД
  • АДРЕС
   ул.  Александровска № 7-9
  • АДРЕС НА МЕСТНИЯ ЕЗИК
   ул.  Александровска № 7-9
  • ГРАД
  • АДРЕС
   бул. Цар Освободител №76 Г, стая 515
  • АДРЕС НА МЕСТНИЯ ЕЗИК
   бул. Цар Освободител №76 Г, стая 515
  • ГРАД
  • АДРЕС
   ул.  Стоян Заимов №2, ет. 4, стая 14
  • ГРАД
  • АДРЕС
   пл. Никола Мушанов №1, стая 122 и 134
  • ГРАД
  • АДРЕС
   пл. Свобода №6, стая 502
  • АДРЕС НА МЕСТНИЯ ЕЗИК
   пл. Свобода №6, стая 502
 • ЕЗИЦИ
 • РАБОТНО ВРЕМЕ
  • Понеделник
   09:00 am ~ 17:30 pm
  • Вторник
   09:00 am ~ 17:30 pm
  • Сряда
   09:00 am ~ 17:30 pm
  • Четвъртък
   09:00 am ~ 17:30 pm
  • Петък
   09:00 am ~ 17:30 pm