Медицинският  институт на МВР е лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения,  научно-преподавателски и научно-приложен институт за осъществяване на дейността по здравеопазването в  МВР. С решение на Министерски съвет  Медицински институт на МВР е определен за университетска болница за срока на акредитационната му оценка.

Лечебните заведения за болнична помощ на МИ на МВР работят по договори с НЗОК и НОИ, което позволява наред с лицата, имащи право да бъдат лекувани в МИ - МВР, съгласно ППЗМВР, така и да бъде оказвана високо-квалифицирана медицинска помощ и на други граждани.

 
гр. София 1606,
бул. „Скобелев” 79
факс: 954 2875; тел.: 98 21300
E-mail: [email protected]