missionwings-logo100px.png

Мисия Криле е неправителствена организация, която подкрепя, насърчава и допринася за разгръщането на пълния потенциал на уязвими деца и възрастни, които да реализират постижения в различни сфери на живота приоритетно в регион Стара Загора, България.

Основната цел на фондацията е да насърчава личното и социално развитие на непривилегировани деца и възрастни от групи и общности на територията на страната, като подкрепи възстановяването на тези, които са преживели страдание, допринесе за тяхната равнопоставеност и разгръщане на възможностите им за благополучие. 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора

Комплексът за социални услуги предлага пакет от услуги, предназначени за деца и семейства, с цел провеждане на деинституционализация, предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, реинтеграция, подготовка в умения за независим живот и социална интеграция на деца от институционална грижа, превенция на насилието и отпадане от училище, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора включва:

Център за обществена подкрепа на деца и семейства, който предоставя пакет от социални услуги, насочени към предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, реинтеграция и подготовка на децата от институционална грижа за независим и достоен живот, подкрепа на приемни родители и осиновители, превенция на насилието, подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Звено „Майка и бебе” – услугата предоставя подслон и подкрепа на майки, при които по социални, психологически или медицински причини има риск от изоставяне на детето.  Материалните условия са близки до семейните и животът е организиран на принципа на най-близко съответствие до дома, до естествените условия.

-   сигурен подслон за майката и нейните деца, за бременната жена/ непълнолетно момиче;

-   професионална психологическа, социална, правна, административна помощ; 

-   здравни грижи за майката и детето;

-  подкрепа и подготовка на майката и детето за живот извън Звено „Майка и бебе”. 

Капацитетът на ЦОП е 80 места, а на ЗМБ – 8 майки с техните бебета. За използване на ЗМБ  задължително трябва да има дете.

Консултативен център за бежанци и мигранти в Харманли

Организацията предоставя социално и психологическо консултиране; групови и индивидуални терапевтични и информационни сесии по темата насилие, основано на пола; здравни консултации; придружаване, социална подкрепа и застъпничество. 

Интeграционни дейности от Мисия Криле

Фондацията предлага курсове по български А1 и А2 за бежанци в Стара Загора, както и оказва съдействие и насочване  при търсене на работа 

Услуги за психичното здраве от Мисия Криле

Фондацията предлага терапевтична работа и има изградена Синя стая – за щадящо изслушване нa деца жертви на насилие.

Също така има услуги по придружаване до психиатрична помощ като приоритетни групи са майки с деца и хора с тежък травматичен опит.

Услуги за жени Мисия Криле 

В центъра в Харманли се провежда арт терапия за жени. 

В Стара Загора също има група за терапия за жени, които израбoтват различни произведения на изкуството.