shutterstock_2129837873-min.jpeg

Актуализирано на 30.04. 2024

Какво е временна закрила?

Временната закрила дава възможност в изключителни ситуации на масово разселване хората да получат незабавно закрила на територията на държава-членка на Европейския съюз (ЕС) - например в България, без да кандидатстват по обичайния ред за международна закрила.

Кой може да получи временна закрила?

Съгласно Решение от 4 март 2022 г на Съвета на Европейския съюз и Решение на Министерски съвет на Република България от 9 март 2022 г. може да получите временната закрила, ако сте:

 • Украински гражданин, пребивавал в Украйна преди 24 февруари 2022 г. и членове на Вашето семейство;

 • Гражданин на други трети държави (освен Украйна) и лице без гражданство, което се е  ползвало от международна закрила или друг еквивалентен вид национална закрила в Украйна преди 24 февруари 2022 г., и членовете на Вашето  семейство;

 • Лице с чуждо гражданство или без гражданство, пребивавало законно и напуснало територията на Украйна в резултат на военните действия и влязло и останало на територията на Република България, ако заявите изрично, че искате да се ползвате от статута на временна закрила      

“Членовете на семейства” включват Вашите съпрузи, партньор, с който нямате сключен брак и непълнолетни неженени деца и други роднини, като например родители, които са на Ваша издръжка. 

Имате право на избор:

 • Когато пристигнете на територията на Европейския съюз, имате право да изберете в коя държава да поискате предоставяне на временна закрила. Украинските граждани са освободени от изискването за виза и имат право да се движат свободно в рамките на Съюза за срок от 90 дни за 180-дневен период, след като са били допуснати на територията. Лицето, ползващо се с временна закрила има гарантирано право да се възползва от правата, произтичащи от временната закрила, само в държавата членка, която е издала разрешението за пребиваване.

 • Имате право да изберете дали да кандидатствате за незабавно предоставяне на временна закрила или да кандидатствате за индивидуална международна закрила (със срок на разглеждане на молбата до 21 месеца) или да уредите пребиваването си по Закона за чужденците. Дори след като получите временна закрила, имате право да подадете молба за индивидуална международна закрила (чл. 17 и 19 от Директива 2001/55/ЕО).

Как мога да кандидатствам за временна закрила?

За разлика от молбата за индивидуална международна закрила, която се завежда в Държавната агенция за бежанците (ДАБ), молбата за временна закрила може да се регистрира както в регистрационно приемателните центрове на ДАБ, така и от служители на Министерството на вътрешните работи (гранична полиция или областни дирекции на МВР на територията на страната). Служителите ще снемат Вашите лични и биометрични данни, ще генерират Личен номер на чужденец (ЛНЧ) и ще Ви издадатрегистрационна карта с Ваша снима.      

За повече информация къде може да регистрирате молбата си за времена закрила вижте Списък на службите за регистрация за временна закрила

Адресна карта

Възможно е, когато се регистрирате за временна закрила за първи път, както и в последствие, за да се ползвате от правата си като лица с временна закрила, да Ви поискат да предоставите адрес, на който ще живеете в България и да попълните адресна карта. 

Тази карта се попълва в съответното  районно управление на полицията в населеното място, където искате да се установите.  Служителите на гише ще Ви дадат образец на адресната карта. Попълва се в два екземпляра.

Освен адресната карта ще са необходими и следните документи:

 • Вашият паспорт
 • Договор за наем за мястото, където ще живеете или нотариално заверена декларация от собственика на жилището, че е съгласен да живеете в жилището му.  Примерна декларация може да свалите от този линк.

Важно! Ако сте настанени по държавната програма за хуманитарна помощ за бежанци от Украйна, то адресната карта се попълва от ръководителите на мястото, където сте настанени. По същия начин ако сте се настанили в хотел, то от този хотел също автоматично ще подадат данни към полицията с попълнена адресна карта и информация за Вашите имена, както са написани в паспорта Ви, дата и година на раждане, гражданство, номер на паспорт. 

Колко време продължава временната закрила?

Към момента временната закрила е предоставена със срок до 4 март 2025 г.  

Какво трябва да направя след удължаването на срока на временната закрила?

Ако вече Ви е предоставена временна закрила в България и регистрационната Ви карта изтича, то Вие можете да се пререгистрирате и да получите нова регистрационна карта, валидна до 4 март 2025г. 

Старата Ви карта ще се счита за валидна до 31 март 2024г., но ако поради уважителна причина пропуснете този срок, дори и след него, ще имате възможност да се пререгистрате. Можете да се пререгистрирате както преди така и след  31 март 2024г.

Пререгистрацията не става автоматично, а само по Ваша инициатива. 

Новата карта ще изглежда по следния начин:

Как и къде мога да се пререгистрирам?

Следва да подадате:

 • Заявление по образец за подновяване на регистрационната си карта. Заявлението ще Ви бъде предоставено на място.

Внимание: в заявлението трябва да посочите актуален адрес на пребиваване! В противен случай няма да може да Ви бъде издадена нова регистрационна карта за временна закрила. ДАБ може да изискат от Вас като доказателство, че посочвате валиден адрес, или сключен от Вас договор за наем, или нотариално заверена декларация от собственика на жилището, че е съгласен да живеете на адреса. 

 • Национален документ за самоличност;

 • Старата Ви регистрационна карта.

В зависимост от това къде в България живеете, към момента можете да се пререгистрирате в:

 • Регистрационно-приемателен център Овча Купел (Адрес: 1618 София; Жилищен квартал Овча Купел, ул. Монтевидео 21-А).

 • Регистрационен и приемателен център Баня (8914 с. Баня, община Нова Загора, област Минерални бани 17).

 • Транзитен център Пастрогор (6519 с. Пастрогор, община Свиленград).

 • Регистрационен и приемателен център Харманли (6450 гр. Харманли, ул. "Дружба" 23).

Информацията, представена тук, е получена от официални източници. Предвид динамичната ситуация, както и в зависимост от оперативните решения, вземани от Министерския съвет, е възможно тя да претърпи промени, за които ще се постараем да Ви уведомяваме своевременно.

Какво ми дава временната закрила?

В България като лице, получило временна закрила, имате следните права:

 • Право да останете на територията на Република България;

 • Право на писмена информация на разбираем език за правилата и условията на временната закрила;

 • Право на регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила – за срока на закрилата;

 • Право на събиране със семейството си;

 • Право да работите и право на професионално обучение;

 • Право на образование за учениците и право на достъп до детска градина за децата до 6 годишна възраст. Вижте подробна информация тук:

ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА-БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА

 • Право на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост. За повече информация вижте тук:

ПРОГРАМА ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА УКРАИНСКИ БЕЖАНЦИ

 • Право на социално подпомагане;

 • Право на здравно осигуряване. Прочетете повече тук: 

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН СТАТУС НА БЕЖАНЦИ

РЕГИСТРАЦИЯ ПРИ ЛИЧЕН ЛЕКАР

Какво да правя, ако нямам право да кандидатствам за временна закрила, но не мога да се върна безопасно в държавата си? 

В този случай може да кандидатствате за международна закрила. Повече информация ще намерите тук:

МОЛБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

ПОИСКАЙ ПОМОЩ