CANVA PRO FREE IMAGE

Актуализирано на 10 юли 2023 г.

Ако притежавате поне диплома за средно образование, можете да получите достъп до висше образование в България. В тази статия ще Ви дадем накратко информация за общите изисквания за прием в университет, както и за изискванията за издаване на виза и разрешение за пребиваване за лица, които не са български граждани.

Къде мога да придобия висше образование в България?

Можете да получите висше образование в България в:

 • Университети;
 • Специализирани висши училища;
 • Самостоятелни колежи.

Националният център за информация и документация (НАЦИД) поддържа регистър на всички висши учебни заведения в България, който е достъпен тук на български и на английски език.

Повечето специалности са достъпни на български и на английски език.

Необходими документи

Ако сте чужденец, пребиваващ в България с разрешение за постоянно пребиваване, или сте със статут на бежанец или с хуманитарен статут, или сте гражданин на Европейския съюз (ЕС) или на държава извън ЕС, или сте лице от българска народност, живеещо в чужбина, което иска да кандидатства в български университет/колеж, са Ви необходими следните документи:

 1. Формуляр за кандидатстване, съдържащ висшите училища и специалностите, в които желаете да се обучавате

Формулярът за кандидатстване можете да намерите в раздел „Студенти/Международни студенти“ на интернет страниците на избраните от вас университети. Тук са посочени връзки, на които можете да намерите примерни формуляри за кандидатстване за някои университети в България:

 

 1. Оригинал или нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование и на приложението към дипломата, в което са посочени периодът на обучение и оценките.

Ако сте завършили средно училище извън България, трябва да представите удостоверение за признато средно образование. Този документ се издава от българското Министерство на образованието и науката (МОН). Удостоверението съдържа оценките по различните предмети, преизчислени съгласно българската система за оценяване.

 1. Легализиран документ, издаден от компетентен орган на страната, в която сте получили средното си образование, удостоверяващ правото Ви да продължите обучението си в университет.
 2. Легализирана академична справка - в случай че кандидатствате за частичен срок на обучение.
 3. Легализирано копие на дипломата Ви за бакалавър или магистър - в случай че кандидатствате за магистърска/докторска програма.
 4. Документ за владеене на български език, издаден от българско висше учебно заведение - в случай че ще се обучавате на български език и няма да преминавате езикова и специализирана подготовка
 5. Копия на всички Ваши сертификати за владеене на чужди езици.

Ако кандидатствате за специалности, преподавани на английски език, и родният Ви език не е английски, трябва да представите доказателство за владеене на английски език. Повечето университети изискват ниво B2.

 1. Копие от документите Ви за гражданство - ако имате двойно гражданство, едното от които е българско.
 2. Документ, доказващ българския Ви произход (напр. акт за раждане), в случай че имате български произход.
 3. Две снимки в паспортен формат.
 4. Допълнителни документи, които университетът може да изиска.

Всички документи трябва да бъдат удостоверени с апостил или да имат заверка на подписа от български дипломатически орган (да бъдат легализирани) и да бъдат придружени от официален превод и заверка на подписа на преводача от нотариус.

Ако сте украински гражданин, разгледайте и тази статия:

Легализиране на документи и признаване на квалификации на украински граждани

Важно! Ако сте лице, получило международна закрила (имате статут на бежанец или хуманитарен статут), не е необходимо да легализирате документите си или да ги заверявате с апостил.

Процедура за кандидатстване

Процедурата за кандидатстване в българско висше учебно заведение е различна в зависимост от това дали:

 1. Имате български произход или сте гражданин на Република Северна Македония – условията и редът са регламентирани в актове на Министерския съвет. Можете да кандидатствате чрез онлайн платформата на МОН.

Ако имате български произход, не е нужно да кандидатствате за виза за дългосрочно пребиваване (виза вид "D"), за да влезете в България, и няма да плащате по-високи такси като останалите чуждестранни студенти.

 1. Ако сте гражданин на държава извън Европейския съюз - трябва да следвате правилата и процедурите на висшето учебно заведение, в което искате да учите.

Всеки университет има свои собствени правила и изисквания.

 1. Ако:
 • сте гражданин на държава членка на ЕС/ЕИП
 • имате разрешение за постоянно пребиваване в България
 • имате статут на бежанец или хуманитарен статут в България

можете да кандидатствате за българско висше училище при условията, валидни за българските граждани. Това означава, че няма да е необходимо да кандидатствате за виза тип D и че таксите за обучение ще бъдат по-ниски от тези, предвидени за граждани на държави извън ЕС (вж. по-долу раздел „Такси за обучение“). Ако сте получили разрешение за постоянно пребиваване в България или имате статут на бежанец или хуманитарен статут, тогава също не е необходимо да кандидатствате за допълнително разрешение за пребиваване.

 1. Искате да кандидатствате по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен - ако отговаряте на условията за кандидатстване по този режим, можете да изпратите необходимите документи до българското Министерство на образованието и науката чрез компетентните институции във Вашата страна. Условията и процедурите са определени в междуправителствените спогодби;

В някои университети може да има изискване да напишете есе или да положите приемни изпити за прием в определена специалност. За повече информация проверете изискванията за прием в желаните от Вас университет и специалност.

Някои университети приемат документите да се подават онлайн, а други изискват това да става лично или чрез упълномощен представител (например адвокат).

След като кандидатствате, университетът ще изпрати документите Ви в МОН, за да получите специален документ, който е необходим за кандидатстване за виза D. Министерството ще върне документите с отговор за одобрение или отказ в рамките на един месец. Отделът за прием на чуждестранни студенти ще се свърже с Вас, за да Ви информира за резултата.

Ако сте приети в учебна програма, водена на български език, трябва да преминете през езикова и специализирана подготовка, за да бъдете записани в избраната от Вас специалност. Продължителността на подготовката е най-малко 9 месеца, като обучението по български език завършва с писмен и устен изпит пред изпитна комисия. Имайте предвид, че обучението е платено (напр. таксата за езиков курс в Софийския университет е 3500 евро). Ако владеете български език, можете да се явите на изпитите, без да сте преминали езикова подготовка.

Такси за обучение

Висшето образование в България не е безплатно и следва да заплатите такса за обучение.

Имайте предвид, че ако сте гражданин на държава извън ЕС (напр. украински гражданин, който няма български произход), таксата за обучение ще бъде по-висока от таксите, които плащат българските студенти и студентите от ЕС. Тя ще бъде около 3000 евро на година или дори по-висока в зависимост от специалността и университета.

За конкретна информация относно таксите за обучение, процедурите за прием и възможностите за стипендии в избраните от Вас университети Ви препоръчваме да посетите официалните им уебсайтове или да се свържете с администрацията на университета.

Издаване на виза тип D

В случай че сте гражданин на държава извън ЕС и сте приет във висше училище в България, ще трябва да кандидатствате за виза за дългосрочно пребиваване, известна като виза тип D.

Можете да кандидатствате за виза D в българското дипломатическо или консулско представителство в родната си страна със следните документи:

 1. Формуляр за кандидатстване за виза. Тук ще намерите образци на български, английски, турски, френски и руски език.
 2. Валиден документ за задгранично пътуване (напр. паспорт), съдържащ поне две празни страници и издаден в рамките на последните 10 години. Не забравяйте да направите и копие от него.
 3. Удостоверение от българското висше училище в уверение на това, че сте записан в съответната специалност.
 4. Снимка, сканирана или направена в момента на подаване на заявлението;
 5. Вашите 10 пръстови отпечатъка.
 6. Документ за платена визова такса – 100 евро.
 7. Валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, покриваща периода на планирания престой, с минимално покритие от 30 000 евро.
 8. Доказателство за финансови средства за издръжка (напр. банково извлечение) и подслон (напр. договор за наем).

Ако сте чужденец с български произход и сте записани в български университет като студент в редовна форма на обучение, не се нуждаете от виза тип D. Трябва да представите документ, доказващ българския Ви произход, и да кандидатствате директно за разрешение за пребиваване.

Издаване на разрешение за продължително пребиваване

След като бъдете приет за студент в редовна форма на обучение в български университет и Ви бъде издадена виза D (ако е необходима), следващата стъпка след пристигането Ви в България ще бъде да кандидатствате за разрешение за продължително пребиваване.

Разрешението е валидно за срок до 1 година и може да бъде подновено, ако продължите обучението си. Всяка година от Вас ще се изисква да представите доказателство от университета, че сте записани за следващия семестър и сте платили таксите си за обучение.

Заявлението за получаване на разрешение за продължително пребиваване се подава в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, заедно със следните документи:

 1. копие от Вашия валиден паспорт, съдържащо страниците със снимката, личните Ви данни, визата D и печата, указващ последното Ви влизане в страната;
 2. доказателство за осигурено жилище (напр. договор за наем);
 3. задължителна медицинска застраховка, валидна в България за период от 1 година;
 4. доказателства за средствата Ви за издръжка в размер на поне минималната месечна работна заплата за периода на престоя Ви в България. През 2023 г. минималната работна заплата е 780 лв.;
 5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата Ви през последните 3 месеца.  Свидетелството за съдимост се изисква само когато кандидатствате за първи път;
 6. удостоверение за приемане във висше училище в България, издадено от българското Министерство на образованието и науката, и удостоверение, издадено от Вашия университет, доказващо, че ще се обучавате в него през съответната година;
 7. доказателство за платена такса за обучение в университета;
 8. доказателство за платена държавна такса за издаване на разрешение за продължително пребиваване - 100 лв. Можете да заплатите таксата на място с дебитна карта на Ваше име или в брой.

Има ли привилегии за студентите в България?

Студентската Ви идентификационна карта Ви дава отстъпки за транспорт, за билети за културни събития и музеи, както и за различни услуги.

Ако е налична такава възможност, бихте могли да бъдете настанени в студентско общежитие, където разходите за живеене са по-ниски.

Освен това имате право да работите до 20 часа седмично през учебната година и по време на официалните почивни дни на Вашето висше училище.

Какво се случва след като завършите следването си?

След приключване на обучението си като студент в редовна форма на обучение, имате възможност да останете в България за срок до 9 месеца. За целта трябва да:

 • се регистрирате като търсещо работа лице в местното бюро по труда към Агенцията по заетостта в срок до 7 работни дни след приключване на обучението си (след като положите успешно последния си изпит/защитите дисертацията си и т.н.);
 • подадете молба за удължаване на разрешението за пребиваване най-малко 30 дни преди изтичането на текущия Ви разрешен срок на пребиваване;
 • представите документ от висшето училище, удостоверяващ приключването на обучението Ви.

Необходимо е да подадете заявлението и удостоверението в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. Разрешението Ви ще бъде издадено в срок до 30 дни от подаването на заявлението.

Ако имате нужда от правна помощ, можете да се свържете с Фондация за достъп до права – ФАР чрез нашия формуляр „Поискай помощ“.