1. Включени услуги

ФОНДАЦИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРАВА, ЕИК: 176553638, предоставя на територията на Република България безплатни и платени посреднически услуги чрез сайта www.refugeelight.bg (“Сайта”) на юридически и физически лица с валидна регистрация в Търговски регистър – Работодатели.

Услугите включват, публикуване на обяви за свободни работни места по заявка от Работодатели, насочване на търсещи работа лица и оказване на съдействие по наемане. 

2. Контакт за връзка

Във връзка със своите задължения по Общия регламент за защита на личните данни („Регламент (ЕС) 2016/679“), Работодателят се задължава да предостави контакт за връзка от страна на кандидатите – търсещите работа лица по въпроси, свързани със защита на техните лични данни. Работодателят се задължава да поддържа контакта актуален по всяко време. Този контакт заедно с данните, идентифициращи Работодателя, се публикува публично в Сайта.

3. Предоставяне на документи

ФАР си запазва правото да изиска представянето на допълнителни документи, включително подписани (саморъчно или с електронен подпис), за допълнителна идентификация на Работодателя и/или на неговия Представител.

4. Истинност на предоставени данни

Работодателите отговарят изцяло за верността на предоставените данни и при неточност в данните се задължават незабавно да я отстранят. В случай, че това не бъде сторено незабавно, ФАР има право да премахне техните обяви от Сайта без предупреждение.

5. Публикуване на обяви

5.1 ФАР рекламира и/или публикува обяви за работни места, чрез Сайта www.refugeelight.bg само в случаите, когато има сключен посреднически договор с работодател и при наличие на заявени от него свободни работни места на територията на Република България.

5.2 Работодателите се задължават с тези Общи условия да предоставят обяви само за реални и актуални позиции, като не се допуска публикуване на обяви, които се отнасят за работни места извън Република България.

5.3 Не се допуска използване на обяви за промотиране на бизнес възможности, партньорства, продукти, услуги или сайтове, изисквания за присъединяване към страници в социални медии, регистрации, участие в игри и/или пирамидални схеми. 

5.4 С тези Общи условия, работодателите се съгласяват, че от Кандидатите не се изисква под каквато и да е форма закупуването на обучения или други услуги.

5.5 Информацията, документите и обявите на работодателите не може да съдържат:
(а) изисквания с дискриминативен характер;
(б) материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, вкл. основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;
(в) или каквото и да е съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер или такова, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице.

5.6. С приемането на тези Общи условия, работодателите дават право на ФАР да направи достъпни и да публикува обявените свободни работни места, както и да направи същите публично достъпни, като за това ФАР не дължи възнаграждение.

5.7. ФАР си запазва правото да откаже, да спре временно или да прекрати предоставянето на Посреднически услуги и да премахне обява от Сайта:
(а) при нелоялно поведение от страна на Работодателя (напр. предоставяне на неверни или подвеждащи данни и/или информация; препращане към конкурентни сайтове и др. под.);
(б) при подозрения за нарушаване на тези Общи условия или на законодателството;
(в) при дължими суми, незаплатени в срок, частично и/или изцяло.

5.8. С цел гарантиране надеждност и сигурност, ФАР си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Общи условия и/или българското законодателство.

6. Употреба на съдържанието

6.1. Сайтът и съдържанието в него са собственост на ФАР. С приемането на тези Общи условия, нямате право да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание от Сайта, което не Ви принадлежи за цели, различни от или несъвместими с услугите за посредничество при наемане на работници в България или с други цели.

6.2. Публикуваните контакти на Работодатели и на техни Представители могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно във връзка с кандидатстване по публикувани обяви. Вие се задължавате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

6.3. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на Сайта или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

7. Обработване на лични данни.

Въпросите, свързани с обработване на лични данни във връзка с предоставяне на Услугите, са уредени в отделна Политика за за обработване на лични данни, неразделна част от настоящите Общи условия.

8. Финансови условия

8.1. Цените на платените Услуги за работодатели се договарят с подписването на Договор за посредничество.

8.2. За да бъде публикувана на Сайта обява от работодател, договорената цена трябва да е предварително заплатена.

8.3. Финансовите условия и цените могат да бъдат изменяни с допълнителен Анекс. 

8.4. Работодателите се задължават да следят и съблюдава за спазване на сроковете за плащане.

8.5. Ако работодателят желае да бъде преустановено публикуването на негова обява на Сайта, заплатените суми не се възстановяват. 

8.6. ФАР си запазва правото да откаже публикуването на обява, при несъответствие с Общите условията и/или по своя преценка, без да дължи за това предварително уведомление.

9. Отговорност и прекратяване

9.1. При забава или неплащане на дължими суми, изцяло или частично, ФАР има право:
(а) да ограничава достъпът до обявата в Сайта;

(б) да премахне обявата от Сайта без предварително известие;

(в) да прекрати Договора за посредничество;

(г) едновременно да приложи всички посочени по-горе.

9.2. ФАР може да премахне обявата от Сайта и/или да прекрати договора при:

(а) съмнения за нарушаване на закона, на тези Общи условия или на други условия, предвидени в Сайта;

(б) при заявка за това от Ваша страна – страна по Договора за посредничество.

9.3. ФАР може да прекрати Договор и/или да премахне обява от Сайта:

(а) с предизвестие в случай на прекратяване дейността на Сайта;

(б) в други предвидени в Общите условията или закона случаи.

9.4 ФАР не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Вас или от трети лица вследствие на изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

9.5. Освен при умисъл или при груба небрежност, ФАР не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили:

(а) в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта;

(б) поради ограничаване, прекратяване или блокиране на Ваша обява или съдържание, при установено несъответствие с настоящите Общи условия и/или закона.

9.6. Във всички случаи отговорността на ФАР във връзка с предоставена услуга по посредничество в Сайта е ограничена до размера на заплатената от Вас цена.

10. Промени в Условията и предлаганите Услуги

10.1. ФАР си запазва правото да променя или премахва съществуващи Услуги по посредничество, без за това да е необходимо предупреждение или разрешение на страна по сключен Договор за посредничество.

10.2 Промени в Общите условията няма да засягат предоставянето на услуги по посредничество, заплатени преди промяната.

10.3. В случай на подписване на нов Договор или Анекс за посреднически услуги, след влизане в сила на промените в Общите условията, тези промени се считат за обвързващи за Вас.

11. Други условия

11.1. В случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на сключените договори или на други клаузи.

11.2. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Общи условия ще бъдат решавани от компетентния български съд.

11.3. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.