Актуализирано на 12.01.2023г.

Според българското законодателство задържането трябва да бъде крайна мярка. Властите следва Ви задържат само ако вече са използвали други по-леки мерки или ако не могат да приложат тези мерки към Вашия конкретен случай.

На практика обаче, ако полицията Ви спре за проверка и нямате подходящите документи, е по-вероятно да Ви задържат преди да обмислят други възможности. Вероятно няма да имате възможност и време да кандидатствате за алтернативна мярка.

Но има няколко действия, които можете да предприемете, преди да бъдете задържани.

Можете да прочетете за някои от причините, поради които бихте могли да бъдете задържани тук:

Задържане в България

Какво можете да направите, преди да бъдете задържани

Ще трябва да говорите с адвокат, ако получите окончателно отрицателно решение по искането си за международна закрила или не сте обжалвали навреме. Точно в този момент властите могат да решат да Ви задържат и депортират от България.

ПОИСКАЙ ПОМОЩ

ПРАВНИ УСЛУГИ

С помощта на адвокат можете да подготвите всички необходими документи, за да кандидатствате за алтернатива на задържането. Уверете се, че носите тези документи със себе си по всяко време, в случай че полицията Ви спре за проверка. Ако това се случи, можете да представите документите си и да обясните, че имате право на алтернативна мярка.

За съжаление, дори ако имате тези документи и адвокат, не можете да сте сигурни, че няма да Ви задържат.

Моля, имайте предвид също, че преди да бъдете задържани, не е препоръчително да ходите доброволно в полицейското управление и да кандидатствате сами за алтернативна мярка. Ако направите това, вероятно ще Ви задържат.

Какви документи са ми необходими и как да ги получа?

Ще трябва да получите документи от гарант, който може да Ви осигури жилище и разполага с достатъчно финансови средства, за да Ви издържа. Важно е да бъдете много внимателни по отношение на Вашия гарант. Ако платите на този човек предварително някакви пари, той може да Ви измами.

Това са документите, от които се нуждаете от Вашия гарант:

  • Стандартен формуляр за декларация, който показва, че Вашият гарант Ви предоставя издръжка и жилище в България.

  • Доказателство, че Вашият гарант разполага със стабилни и достатъчно финансови средства, за да Ви издържа (например трудов договор, извлечение от банкова сметка подпечатано от банката или др.).

  • Нотариален акт  или правен документ, който показва, че Вашият гарант е собственик на мястото, където ще живеете.

Тези документи ще Ви трябват, за да кандидатствате за алтернативната мярка за ежеседмична подписка (вижте по-долу). Може да имате два различни гаранти - един за жилище и друг за издръжка. 

Как да кандидатствате за алтернативна мярка?

Ако полицията Ви задържи, можете да кандидатствате за различни алтернативни мерки в зависимост от това дали сте подложени на имиграционно задържане или задържане по време на процедурата за предоставяне на закрила. За това ще Ви трябва адвокат.

1. Алтернативи на имиграционното задържане

Можете да подадете молба до директора на дирекция „Миграция“ в МВР или до органа, издал Вашата заповед за връщане. Можете да кандидатствате за следните алтернативни мерки:

  • Ежеседмична подписка в определено полицейско управление

  • Финансова гаранция между 500 и 5000 лева.

  • Предаването на валидния Ви паспорт или друг документ за пътуване, докато Ви бъде изпълнена заповедта за Вашето връщане. 

Можете също да обжалвате решението на Дирекция "Миграция" или съответния орган:

  • Ако не получите отговор в рамките на 14 дни след подаване на молбата си.

  • Ако не сте доволни от наложените Ви алтернативна мярка.

  • Ако откажат да Ви наложат алтернатива на задържането.

2. Алтернатива на задържането по време на процедурата за получаване на международна закрила

Ако сте задържан, директорът на центъра от затворен тип трябва да проверява всеки месец дали причините, поради които сте задържани, все още са налични. Директорът докладва за това на председателя на Държавната агенция за бежанците (ДАБ), който може да Ви освободи със или без да налага алтернатива на задържането, ако във Вашия случай има нови обстоятелства или данни.

С помощта на адвокат можете също да подадете  молба до ДАБ, за да преразгледа задържането Ви. ДАБ може да реши дали да Ви наложи алтернативна мярка и трябва да издаде решение в рамките на 7 дни. Имате 14 дни да обжалвате решението на ДАБ пред административен съд. Решението на съда по Вашата жалба е окончателно.

Алтернативната мярка, която може да Ви бъде наложена е задължително явяване на всеки 2 седмици по време на производството Ви за международна закрила пред длъжностно лице от Държавната агенция за бежанците.