Тази статия ще Ви информира за това как извънредното положение във връзка с  COVID-19 и извънредната епидемична обстановка засягат Вашите трудови права. Тя се основава на информацията, предоставена от адвокат Мария Тодорова по време на уебинара „Трудови права и визови въпроси по време на пандемия“, състоял се на 30 януари 2021 г.

Следва да имате предвид, че срокът на обявената в Република България извънредна епидемична обстановка изтече на 31 март 2022 година. При липсата на официално обявена нова извънредна епидемична обстановка или извънредно положение, работодателят не може да използва правата описани по-долу в раздел „Работа от вкъщи“, „Непълно работно време“, „Платен и неплатен отпуск“, „Преустановяване на работа“.

Работа от вкъщи

Вашият работодател може да Ви накара да работите временно от вкъщи, без Вашето съгласие. Сменя се само Вашето работно място. Останалите условия на трудовия Ви договор остават същите (работно време, заплата и т.н.).

Непълно работно време

Вашият работодател може да Ви нареди да работите на непълно работно време, въпреки че обикновено работите на пълно работно време. Това може да доведе до намаляване на заплатата Ви.

Платен и неплатен отпуск

Когато със заповед на работодателя или на държавен орган е преустановена работата на фирмата ви, то тогава Вашият работодател има право да Ви предостави да използвате от платения си отпуск, без Вашето съгласие. Това може да се случи дори ако нямате 8 месеца трудов стаж.

Вашият работодател е длъжен да Ви разреши платен или неплатен отпуск по Ваше искане, ако сте:

  • бременна или в напреднал етап на лечение ин-витро;
  • майка или осиновителка/самотен баща или осиновител на дете до 12 години или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  • работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
  • с трайно намалена работоспособност 50 и над 50%;
  • с право на закрила при уволнение - трудоустроен или боледуващ от болест ( исхемична болест на сърцето, активна форма на туберкулоза, онкологично заболяване, професионално заболяване, психично заболяване и диабет);

За 2021 г. и 2022г. имате право да използвате 90 дни неплатен отпуск, който ще се зачита за трудов стаж.

Ако сте под карантина заради Covid-19 и не можете да работите

В България няма опция за самокарантиниране и не можете просто да спрете да работите, от страх да не се разболеете. Карантина Ви трябва да бъде определена от лекар и Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Издава Ви се болничен лист от личния лекар, който трябва да представите на работодателя си. Имате право на обезщетение за времето на карантина.

Права на работниците в България

Преустановяване на работата

Вашият работодател може да преустанови изцяло или частично работния процес на работно Ви място или да спре работата на отделни работници до края на извънредното положение. Ако не Ви е пуснал в неплатен отпуск, имате право да получите брутната си заплата, а ако ви е пуснал в платен отпуск – да получавате обезщетение за отпуск.

Уволнение

Никой работодател няма право да Ви  принуди да напуснете работата си. Имайте предвид, че дори да Ви предложи или да се опита да ви принуди да подпишете молба за напускане по взаимно съгласие, ако е против волята Ви, не следва да приемате и да се подписвате.

Не подписвайте документи, които работодателят Ви дава, преди да ги прочетете и разберете. Ако подпишете такъв документ за напускане по взаимно съгласие, ще загубите правото си да се защитите в съда. Поискайте екземпляр от предоставения Ви документ, за да го прочетете у дома и ако е необходимо да се консултирате със специалист.

Правни услуги

Работодателят може да Ви предложи да напуснете срещу обезщетение. Размерът на обезщетението трябва да бъде минимум 4 брутни работни заплати, но може да договорите много повече, без ограничение.

Защита пред съда

Ако трудовият Ви договор е прекратен незаконно, можете да подадете иск за отмяна на уволнението пред съответния районен съд в рамките на 2 месеца от датата на прекратяването му. Производството пред съда е безплатно, но за правна помощ от адвокат се заплаща. Безплатна правна помощ се предоставя само при определени условия.

Иска за отмяна на уволнение може да го комбинирате с иск за възстановяване на работа и с иск за обезщетение. Обезщетението може да бъде в размер на до 6 брутни месечни заплата за времето, в което сте били безработни след прекратяване на договора.

Обезщетение за безработица

Можете да получите обезщетение за безработица, само ако сте работили и сте били осигурени за този риск (безработица) поне 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на трудовия Ви договор. За да получите обезщетението в пълния размер, който ви се полага, трябва:

  • да подадете заявление в тримесечен срок от датата, на която сте останали без работа;
  • да се регистрирате като безработно лице в Агенцията по заетостта (Бюро по труда) в срок 7 работни дни от датата, на която сте останали без работа.
Снимка
Screenshot from 2022-10-25 15-18-32.png

https://www.activecitizensfund.bg/

Тази статия е създадена по проект „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Refugeelight.Bg“ , изпълняван от Фондация за достъп до права - ФАР с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проектът „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Refugeelight.Bg“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 10 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Refugeelight.Bg е да предложи съвременни дигитални решения за достъп до надеждна информация и адвокат по време на пандемия.

Цялата отговорност за съдържанието на статията се носи от Фондация за достъп до права - ФАР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази страница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.