Актуализирано на 13.05.2024г.

Пенсията за инвалидност е средство, чрез което държавата подпомага финансово хора, които са станали инвалиди за определен период или за цял живот. За да Ви отпуснат пенсия за инвалидност, във всички случаи трябва да имате определена степен на инвалидност, която да е установена. Как става установяването на инвалидността може да разберете от тази статия:

Процедура за установяване на увреждане

Докато получавате такава пенсия и сте инвалиди, може да продължавате да работите при подходящи за Вас условия. Пенсията не е пречка да работите.

Ако имате бежански или хуманитарен статут или временна закрила, имате право да работите в България при същите условия като българските граждани. Заради това имате право и на пенсия за инвалидност. Повече за работата като лице с бежански или хуманитарен статут, или временна закрила може да научите тук: 

Работа в България

Има различни видове пенсии за инвалидност които могат да Ви се отпускат, ако отговаряте на определени условия. В тази статия може да научите за различните видове пенсии за инвалидност, на какви условия трябва да отговаряте и как да кандидатствате. 

Пенсия за инвалидност поради общо заболяване

Имате право на такава пенсия, ако сте работили в България и сте се плащали осигурителни вноски за общо заболяване – напр. ако работите по трудов договор, държавен служител сте, ако упражнявате свободна професия, съдружник сте в търговско дружество и т.н. 

Важно! Не е нужно към момента на подаване на документите да работите, а единствено да имате натрупан осигурителен стаж. Този стаж е времето, през което сте работили и работодателят Ви е внасял осигуровките, като за осигурителен стаж се приема и времето, през което сте в отпуск

Право на този вид пенсия за инвалидност възниква, само ако инвалидността Ви се е появила поради общо заболяване. Общо заболяване означава, че боледувате от някаква болест. Именно тази болест трябва да е причинила инвалидността, за да имате право на този вид пенсия.

За да получавате такава пенсия, трябва: 

 1. С експертно решение на ТЕЛК (Териториална експертна лекарска комисия) или НЕЛК (Национална експертна лекарска комисия) да Ви е призната най-малко 50% инвалидност, възникнала от общо заболяване.
 2. Да имате определен минимален осигурителен стаж, който зависи от това на колко години сте:
  • ако сте над 30 години, трябва да е минимум 5 години;
  • до 30 години - минимум 3 години;
  • до 25 години  – 1 година;
  • ако сте до 20-годишна възраст и/или сляп по рождение или сте ослепели преди да започнете работа – размерът на осигурителния стаж няма значение;
  • а ако имате вродени или трайни увреждания, придобивате право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при 1 година действителен осигурителен стаж.
 3. Да НЕ получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Тези пенсии не могат да бъдат получавани едновременно пенсията за инвалидност поради общо заболяване. 

Какъв е размерът на тази пенсия?

Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се изчислява по формула в зависимост от доходите Ви и осигурителния Ви стаж, което се прави от Националния осигурителен институт, когато Ви се отпусне такава пенсия. 

Пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест

Можете да кандидатствате за такава пенсия, само ако сте:

 • пострадали от трудова злополука на работа или сте развили болест поради естеството на работата Ви; и 
 • имате установена най-малко 50% инвалидност с решение на ТЕЛК причинена от именно тази трудова злополука или професионална болест.

И при тази пенсия трябва да сте осигурени и да ви се плащат осигурителни вноски за рисковете трудова злополука и професионална болест. Осигурени за тези рискове са напр. хората, които работят на трудов договор, държавните служители и хората, които вършат краткотрайна сезонна селскостопанска работа (напр. ако някой земеделец Ви наема през определения сезон за прибиране на реколтата, обработка на почвата, засаждане на растенията и т.н.).  

Важно! Тук НЯМА нужда да имате определени години предварително натрупан осигурителен стаж. 

Какъв е размерът на тази пенсия?

Размерът на тази пенсия също се изчислява съобразно по формула в зависимост от доходите Ви и осигурителния Ви стаж, което се прави от Националния осигурителен институт, когато Ви се отпусне такава пенсия. 

Пенсия за гражданска инвалидност

За тази пенсия също трябва инвалидността Ви да е най-малко 50%, но тази инвалидност трябва да е причинена от:

 • Изпълнение на граждански дълг – например спасили сте живота на някого, угасили сте пожар. Това трябва да се удостовери от кмета на мястото, на което живеете, или някое длъжностно лице, което кметът е упълномощил. 
 • При действие на полицай, докато изпълнява длъжността си – тоест инвалидността Ви ще е възникнала, защото например случайно сте попаднали на престрелка, докато полицаите изпълняват задълженията си. 

Важно! Когато подавате изброените по-долу документи, за да кандидатствате за  тази пенсия, е нужно да подадете и удостоверение от кмета, длъжностното лице или ръководителя на учреждението, с което се потвърждава, че инвалидността е възникнала поради гореизброените причини. 

Размерът на тази пенсия е определен процент от размера на социалната пенсия за старост и зависи от степента на увреждане. Социалната пенсия за старост от 01.07.2023 г. насам е 276,64 лв. Сумата, която ще получите за тази пенсия:

 • ако инвалидността Ви е установена на над 90% -  414,96 лв.;
 • ако е между 71% и 90% - 387,30 лв.;
 • ако е между 50% и 70,99% - 318,14 лв.

Социална пенсия за инвалидност

Това е единият вид пенсия, при който няма значение защо е възникнала инвалидността, както и дали сте осигурени или не. Нужно е единствено да сте над 16-годишна възраст и да имате доказана инвалидност най-малко 71%

Размерът на социалната пенсия за инвалидност е определен процент от размера на социалната пенсия за старост и зависи от степента на увреждане: 

 • ако инвалидността Ви е 100% и са Ви определили и личен помощник -  442,62 лв.;
 • от 91% до 99% -  387,30 лв.;
 • от 71% до 90%  - 359,63 лв.

Важно!  Не може да получавате този вид пенсия, ако Ви е отпусната друга пенсия в България или от друга държава. 

Пенсия за инвалидност по допълнително пенсионно осигуряване

Ако се осигурявате за пенсия доброволно, тогава имате право и на пенсия за инвалидност. 

Доброволното осигуряване се прави от пенсионноосигурителни дружества, например банките, към които може да си откриете партида и да си внасяте или Вашият работодател да внася пенсионноосигурителни вноски. 

В този случай е нужно единствено да сте навършили 16-годишна възраст и да сте внасяли вноски по партидата си. 

Можете ли да получавате тези пенсии едновременно?

Не, не можете да получавате едновременно повече от една пенсия за инвалидност. Ако имате право на две или повече пенсии за инвалидност, то тогава ще получавате тази, която е най-голямата по размер

Може обаче да получавате едновременно лична пенсия за осигурителен стаж и възраст заедно с лична пенсия за гражданска инвалидност. В такъв случай обаче не получавате пълната сума и от двете, а изцяло се изплаща само по-голямата по размер, а от другата се изплащат 50%. Същото важи и за съчетаване на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест. 

Ако получавате пенсия от друга държава, не е пречка да получавате и пенсията си в България, освен когато става дума за социалната пенсия за инвалидност. 

Ако сте украинец и получавате пенсия от Украйна, вече можете да получавате пенсията си от българския Национален осигурителен институт (НОИ), тъй като са преведени пари от Пенсионния фонд на Украйна и съществува споразумение между двете институции. 

Каква е процедурата за кандидатстване? 

За да получавате пенсия за инвалидност, трябва да е доказано, че Вие страдате от т.нар. трайна неработоспособност в процентите, посочени при всяка пенсия. Това се доказва с експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК. 

За да получите определена пенсия за инвалидност, трябва пред съответното териториално поделение на НОИ да подадете следните документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ, с който да удостоверите осигурителния си стаж, напр. трудова книжка; 
 3. Експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК, което доказва инвалидността. Как да получите такова експертно решение може да видите отново в тази статия: 

Процедура за установяване на увреждане 

 1. Ако искате пенсията да Ви се плаща по банков път, прилагате документ от банката с IBAN номера на личната Ви сметка;
 2. Допълнителен документ, ако искате да Ви се отпусне пенсия за гражданска инвалидност.

Пенсията Ви ще бъде отпусната от момента, в който е възникнала инвалидността Ви ако подадете документите си в рамките на 1 месец от момента, в който е изтекъл срокът за обжалване на експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК . Макар че решението на НОИ дали да Ви бъде отпусната такава пенсия ще излезе след като се е случило увреждането Ви, пенсията се отпуска/изплаща със задна дата от деня на увреждането

Ако подадете документите си след като изтече този 1-годишен срок, пенсията ще бъде отпусната от датата на подаване на заявлението. 

Ако сте слепи по рождение или сте ослепели преди да започнете да работите, пенсията ще бъде отпусната от деня, в който сте подали документите към НОИ.