Актуализирано на 5 октомври 2023г.

Какво е "социална пенсия" и кой може да кандидатства за нея? 

Има две основни възможности за получаване на пенсия в България:

 1. Пенсия за осигурителен стаж и възраст

За нея можете да кандидатствате, ако сте работили и сте плащали осигуровки за пенсия в България най-малко 35 години и 2 месеца (за жените) или 38 години и 2 месеца (за мъжете). 

     2.  Социална пенсия

Ако не отговаряте на изискванията за получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, имате право на социална пенсия, която е предназначена за хора над 70-годишна възраст с ниски доходи. 

Ако сте чужд гражданин, който пребивава постоянно в България, имате бежански/хуманитарен статут или сте лице с временна закрила, имате право да кандидатствате за тази социална пенсия, ако:

 • сте навършили 70 години; И
 • годишният Ви доход на член от семейството към момента, в който навършите 70 години, е по-нисък от 504,00 лева за последните 12 месеца; И
 • не получавате други пенсии в България или от чужбина.

Ако подадете заявление за социална пенсия в рамките на 2 месеца от деня, в който навършите 70 години, пенсията ще бъде отпусната от деня, в който сте придобили това право. Това означава, че ще Ви бъде изплащана пенсия със задна дата от деня, в който сте навършили 70 години. 

Ако подадете заявление след първоначалния двумесечен срок, пенсията Ви ще се изплаща от деня, в който сте подали заявлението. В този случай доходът на член от семейството се изчислява от деня на подаване на заявлението. 

Размерът на годишния Ви доход НЕ ВКЛЮЧВА:

 • Финансовата помощ от държавата, за наемане на личен асистент, който да се грижи за Вас (ако имате такъв), компенсации, автоматични увеличения, свързани с цените или доходите, и еднократни пенсионни бонуси. 
 • Социални помощи или помощи за отопление на дома:

Вижте повече тук:

Социални помощи за отопление в България

 • Семейни помощи

Вижте повече тук:

Социални помощи за деца в България

Какъв е размерът на социалната пенсия?

От 1 юли 2023 г. социалната пенсия е 276,64 лева на месец

Къде мога да кандидатствам?

Можете да подадете заявлението си лично в Националния осигурителен институт (НОИ). Трябва да подадете заявлението в териториалното на НОИ по Вашия постоянен или настоящ адрес. Списък с всички териториални служби на НОИ ще намерите тук. 

Можете да подадете заявлението си личноили чрез друго лице, което има нотариално заверено пълномощно, или чрез адвоката си, който има пълномощно. 

Поискайте помощ

Необходими документи

 1. Вашият български документ за самоличност
 2. Попълнен формуляр на заявление за отпускане на социални пенсии. 

В заявлението трябва да напишете името си, личния си номер на чужденец или ЕГН, настоящия си адрес, пощенски код и т.н., информация за гражданското си състояние и допълнителна информация за отпускането и изплащането на пенсията. 

     3. Писмена декларация за семейното Ви положение и годишния Ви доход на член от семейството, включително доходи от чужда държава. 

Декларацията се отнася за доходите Ви за последните 12 месеца преди подаването на молбата. При определянето на годишния доход се взема предвид броят на членовете на семейството Ви. 

    4. Копие от банково извлечение, съдържащо вашия IBAN, приложено към заявлението, ако желаете пенсията да се изплаща по Вашата банкова сметка.

След като подадете документите си, ще получите входящ номер, с който можете да проследявате в офисите на НОИ заявлението си и дали е одобрено или не 

Обикновено НОИ изпраща решението си по пощата. Ето защо е важно в заявлението си да посочите точно Вашият адрес, където редовно проверявате пощенската си кутия. Можете също така да помолите служител в местната пощенска служба да Ви информира, когато получи писмо от НОИ.

Какво следва, след като подам заявлението си?

Решението за отпускане или отказ да се отпусне социална пенсия се издава от служител на НОИ в срок от 4 месеца от датата на подаване на заявлението. 

Ако получите положително решение, пенсията Ви ще се изплаща всеки месец между 7 и 20 ден от съответния месец. Ако датата на изплащане се падне в неработен ден, можете да получите пенсията си на следващия работен ден.

Вие или лице, на което сте дали изрично нотариално заверено пълномощно, можете да получавате пенсията си чрез:

 1. Местната пощенска станция. 

При подаване на заявлението за социална пенсия трябва да изберете предпочитаната пощенска станция, ако по този начин искате да получавате пенсията си.

Ако по някаква причина пенсията Ви не е била изплатена между 7 и 20 ден, тя може да бъде изплатена през следващия месец (между 7-ми и 20-ти ден на този месец). Ако не сте получили пенсията си до 20ти ден на следващия месец, пощенската служба плаща пенсии до 25тиден на месеца. В тези случаи неизплатените пенсии могат да бъдат изплатени от пощенската служба за период до 6 месеца назад. 

Винаги носете със себе си документите си за самоличност при получаване на пенсията. Пощенските служители ще Ви ги поискат. При получаване на плащането трябва да подпишете фиш за изплащане на пенсията като доказателство, че тя е платена. 

Ако искате да смените пощенската служба, трябва да подадете заявление до местното НОИ. Тук ще намерите образец на формуляра.

    2. На домашния Ви адрес

Пенсията може да се изплаща и директно на постоянния или настоящия Ви адрес. Трябва да поискате това от местната пощенска служба.

В този случай пенсията може да се даде и на съпруга/съпругата Ви, както и на деца над 18 години. Няма нужда да имат изрично пълномощно. Трябва само да представят Вашия и техния документ за самоличност. 

   3. Чрез банков превод на личната Ви банкова сметка

Когато подавате заявлението си, трябва да посочите международния номер на банковата си сметка (IBAN) и името на банката.

В случай че сте закрили банковата си сметка, трябва незабавно да уведомите НОИ. 

Мога ли да получавам други видове пенсии в допълнение към социалната си пенсия?

Ако получавате социална пенсия за старост, не можете да получавате едновременно други видове пенсии. Това правило важи и ако вече получавате пенсия от друга държава.

Спиране на социалната ви пенсия

Пенсията може да бъде спряна, ако:

 1. Подадете заявление за временно прекратяване.  Формуляр на заявление за спиране на пенсия
 2. Не сте получавали пенсията си повече от 6 месеца,

В случаите (1) и (2) пенсията може да бъде възобновена, когато подадете заявление, в което се посочва, че условията за спиране вече не съществуват. Изплащането се възобновява от деня на спирането, ако сте подали заявлението си в рамките на 3 години от тази дата. Ако сте подали заявление след тази дата- от деня на подаване на заявлението.

     3. Когато има данни за извършено престъпление, което е от значение за правото на пенсия и нейния размер (напр. декларирали сте неверни данни) - от деня, в който тези данни са потвърдени. 

В този случай пенсията Ви може да бъде възобновена от НОИ, когато отпаднат основанията за спиране. Изплащането се възобновява от датата на спирането. 

Прекратяване на социалната пенсия

Когато престанете да отговаряте на изискванията за получаване на пенсия (напр. доходите на семейството Ви надхвърлят допустимия максимум или започнете да получавате друг вид пенсия), тя може да бъде прекратена. 

Как мога да обжалвам, ако ми откажат социална пенсия?

Можете да обжалвате отказа за отпускане на социална пенсия пред Директора на съответното териториално поделение на НОИ. Трябва да подадете жалбата си не по-късно от 1 месец от датата на връчване на решението. 

Директорът трябва да се произнесе с мотивирано решение не по-късно от един месец от датата на получаване на жалбата ви. 

Можете да обжалвате решението на директора на местната служба на НОИ пред административния съд в 14-дневен срок от деня, в който сте получили решението. Решението на административния съд е окончателно. 

Свържете се с адвокат, който да ви помогне с подаване на жалбата възможно най-скоро. Фондацията за достъп до права - ФАР също може да ви помогне при обжалването или при други въпроси, които могат да възникнат. Свържете се с нас чрез този формуляр: 

Поискай помощ