Актуализирано на 24 януари 2024 г.

Кой може да кандидатства?

Ако имате статут на бежанец, хуманитарен статут, получили сте убежище или ползвате временна закрила в България, можете да кандидатствате за социални помощи. Следните фактори влияят на това дали можете да получите социална помощ и на нейния вид:

 • доход;

 • възраст;

 • семейно положение;

 • здравословно състояние;

 • дали работите;

 • дали сте студент в момента;

 • дали детето/децата Ви посещават училище

 • дали живеете под наем или притежавате собственост или земя.

Видове социално подпомагане

1.Месечна социална помощ

Има няколко изисквания, на които трябва да отговаряте, за да можете да получите тази помощ:

1)Трябва да докажете че доходите Ви за предходния месец са по-ниски от определения по закон, а именно:

 • Ако живеете сами – 260,37 лева.

 • Ако живеете с друго лице или семейство си, като тази сума се отнася за всеки един от съпрузите, които живеят заедно – 157, 80 лева

 • ако сте на възраст под 20 години и посещавате училище - 157, 80 лева

 • ако сте бременна жена (45 дни преди раждането) или родител, отглеждащ дете на възраст до 3 години – 189, 36 лева

 • ако сте самотен родител на дете до 20-годишна възраст, което посещава училище – 189, 36 лева

Ако попадате в повече от една категория от гореизброените, за вас ще важи тази категория с по-високия доход. Посочените суми важат за 2024 година.

2) Ако сте безработни, трябва да сте били регистрирани в Бюрото по труда поне 3 месеца преди да подадете заявлението си. Този срок не важи за Вас ако имате бежански или хуманитарен статут и сте се регистрирали в Бюрото по труда не по-късно от 3 месеца от връчването на решението за предоставяне на закрила.

Регистрацията в бюрата по труда не е задължителна, ако:

 • Се грижите за деца до 3-годишна възраст

 • Сте бременни жени след третия месец на бременността Ви;

 • Имате трайни увреждания и установена степен на увреждане 50% или над 50 % или имате установена временна неработоспособност;

 • Полагате грижи за член на семейството или за роднина (родители, деца), който е болен или има увреждане или психично заболяване и се нуждае постоянно от чужда помощ;

 • Учите във висше училище по специалност, за която е предвидена само редовна форма на обучение;

 • Имате психични заболявания, установени от компетентните органи.

3) Децата Ви (ако имате такива) редовно посещават детска градина или училище освен ако това е невъзможно поради здравословното им състояние.

4) Освен това сте длъжни да отговаряте и на следните имуществени изисквания: 

 • Ако притежавате жилище и не живеете под наем, следва да не притежавате други жилища освен него.

 • Не трябва да сте едноличен търговец и не трябва да сте акционер в дружество. 

 • Не трябва да имате вземания, доходи от имоти (наеми), влогове, дялове или ценни книжа на обща стойност над 526,00 лева за всеки член на семейството. 

 • Не трябва да имате договор, който Ви дава право да получите имот в замяна на задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага  в случаите, когато лицата, които осигуряват издръжката и/или грижите, са студенти, безработни,  пенсионери или инвалиди; 

 • Не сте прехвърляли жилищен/вилен/селскостопански/горски имот срещу  заплащане или безвъзмездно през последните 2 години и общата  сума на  сделките не трябва да надвишава 3787,20 лева. 

Можете да кандидатствате за месечна социална помощ веднъж в годината.

Каква е сумата, която мога да получа месечно?

Сумата, която получавате зависи от това колко доходи имате Вие или членовете на  Вашето семейство. За да изчислите тази сума, изваждате приходите си за предходния месец, от допустимия максимален доход, посочен по-горе.

Ако сте на възраст, че да можете да работите, но не работите, когато получите тази месечна помощ, ще трябва да извършвате обществено полезен труд (40 часа седмично). Изключения се прави само ако например сте бременна жена – след третия месец от бременността, ако се грижите за дете, на по-малко от 3 години и др.

Какво ще стане ако започна работа?

Ако сте получавали месечна помощ, но тя се прекрати защото сте започнали работа, можете да кандидатствате за специална помощ, която се отпуска за 3 последователни месеца в рамките на 1 календарна година, считано от месеца, следващ месеца на започване на работа.

Специфичното тук е, че към заявление за кандидатстване трябва да приложите и документ, който да доказва, че сте започнали работа (напр. трудов договор). За условия за кандидатстване вж. по-долу секцията Как да кандидатствам?).

Размерът на тази помощ се определя като извадите от максималния допустим доход за получаване на месечна помощ (вж по-горе в секция „Месечна социална помощ“, т. 1) Вашите доходите за месеца, предхождащ този на започване на работа.

2. Месечна помощ за плащане на наем на общинско жилище

Можете да кандидатствате за помощ за изплащане на наем, ако живеете в общинско жилище и сте:

 • над 70 години и живеете сам; ИЛИ

 • сте самотен родител, отглеждащ дете, което редовно посещава учебни занятия, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.

В настанителната заповед- трябва да е посочено Вашето име.

Доходите Ви от предходния месец не трябва да са повече от 526 лева.

Освен общите изискуемите документи (вж. по-долу секцията Как да кандидатствам?), когато кандидатствате за тази помощ, трябва да подадете и копие от настанителната Ви заповед, както и документ доказващ, че сте платили наема.

3. Еднократни помощи

Помощ за инцидентно възникнали нужди

Един път в годината можете да кандидатствате за еднократна сума, за да задоволите инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности. Помощта се отпуска, ако: 

 • е възникнал инцидент; и 

 • семейството Ви не може да покрие непредвидените разходи със собствени средства.

Помощ за издаване на лична карта 

Можете да кандидатствате за тази помощ, ако не можете да платите таксите за издаване на лични документи. Сумата, която да Ви се отпусне, се определя от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ в зависимост от установените в закона разходи и такси за издаване на лична карта и транспортни разходи.

Безплатно пътуване с влак

Два пъти годишно имате право да пътувате в България безплатно с влак (отиване и връщане), ако:

 • имате установена 71% или повече степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане; ИЛИ

 • сте дете под 16 години с трайно увреждане.

ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА УВРЕЖДАНЕ

От правото се ползват и Вашите лични придружителите, когато пътуват с Вас (кучета-водачи и асистенти на хора с увреждания).

Когато кандидатствате за тази помощ, ще получите удостоверение, което трябва да представите, когато пътувате.

4. Помощ за отопление

Повече информация за условията за кандидатстване и необходимите документи ще намерите в нашата статия:

СОЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Как да кандидатствам?

За да кандидатствате трябва да попълните заявление. Образци на заявленията за различните видове помощи ще намерите на този линк.

Във формуляра за кандидатстване ще трябва да посочите дали искате да получите парите в брой чрез поделение на „Български пощи“ или по банков път. Ако искате банков превод, ще трябва да посочите данните за личната си банковата сметка, открита в банка в България.

Към заявлението трябва да приложите и следните документи:

 1. Документи, които предоставят информация за доходите Ви, като например: 

 • трудови договори, граждански договори или други договори, от които е видно, че сте получили доходи;
 • Документи за извършена работа в областта на селското стопанство, горското стопанство или водното стопанство 
 • Стипендии 
 • Други източници на доходи, като пенсии, други социални помощи и др. 

2. Вашите български лични документи или картата Ви за временна закрила. 

3. Медицинско свидетелство или протокол, издаден от медицинска консултативна комисия, ако Вие или членовете на Вашето семейство имате увреждане, признато от държавата.

4. В зависимост от конкретния случай и вида помощ от Вас могат да бъдат поискани и други документи. Някои от тях са споменати по-горе, към всяка отделна помощ.

Ако не разполагате с документи, които се изискват от Вас, като например удостоверения за раждане или брак, можете да се свържете с Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и да ги помолите да Ви издадат заместващи документи.

След като попълните заявлението за кандидатстване, е необходимо да го подадете, заедно с останалите документи в Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) съобразно Вашия настоящ адрес.

Какво ще се случи след като кандидатствам?

След като подадете заявлението си, социален работник на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) ще провери в рамките на 20 дни дали отговаряте на условията за получаване на помощта. Проверката може да включва: посещение на дома Ви по посочения от Вас адрес, проучване на документация, събиране на информация и др. действия.

Важно! Ако не живеете на адреса, на който сте официално регистрирани, и при проверка не могат да Ви намерят, Вашето заявление вероятно ще бъде отхвърлено.

След като направи проверката, социалният работник ще изготви социален доклад по Вашия случай, на основата на който се взима решение. Решението дали Ви се отпуска или отказва поисканата помощ трябва да Ви бъде съобщено писмено в рамките на 21 дни от изготвянето на социалния доклад.

Какво да направя, ако заявлението ми бъде отхвърлено? 

Ако заявлението Ви бъде отхвърлено, имате право да го обжалвате пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП) в срок от 14 дни от деня, в който сте били уведомени за него.

Ако директорът на ДСП въобще не се произнесе по молбата Ви за отпускане на социална помощ, срокът, в който можете да подадете жалба до директора на РДСП е до 1 месец след изтичането на срока, в който ДСП е трябвало да Ви уведоми за решението си (приблизително 27 дни от датата на подаване на заявлението).

Когато директорът е взел решение по съществото на заявлението Ви или когато жалбата Ви е отхвърлена или дори не е била разгледана, можете да подадете жалба пред компетентния административен съд в срок от 14 дни

Решението на административния съд е окончателно. 

Свържете се с адвокат възможно най-скоро, за да Ви помогне да подадете жалбата навреме. 

Фондацията за достъп до права – ФАР също може да Ви помогне с обжалването или с други въпроси, които може да имате в хода на процедурата за кандидатстване. Свържете се с нас чрез този формуляр:

ПОИСКАЙ ПОМОЩ