Обновена на 8 септември 2023 г.

В тази статия ще намерите информация за конкретните процедури за прием в 5. и 8. клас в българските училища. Това се отнася за деца, които вече са записани в българско училище и са част от образователната система

Ако искате да разберете как да запишете детето си за първи път в българско училище, прочетете: 

 Записване на деца в българско училище за първи път   

Важно! Имайте предвид, че за да бъде записано детето Ви в 5 или 8 клас, то трябва да се яви на изпити за национално външно оценяване (НВО) и да премине през специална процедура за кандидатстване. Това е задължително, не само когато детето иска да смени училището, но и когато детето Ви иска да продължи да учи в същото училище, в което е учило до 4th или 7th клас. 

Какво представляват изпитите за национално външно оценяване (НВО)? 

През последните три седмици на учебната година четвъртокласниците и седмокласниците трябва да положат писмени изпити за национално външно оценяване (НВО) - един по български език и литература и един по математикаТочните дати се обявяват всяка година от Министерството на образованието 

В повечето случаи децата полагат тези изпити в училището, в което учат.  

Изпитът по български език и литература включва: 

 • диктовка и/или     
 • съставяне на кратък текст     
 • четене с разбиране с въпроси с завторен и отворен отговор.

Тестът по математика включва: 

 • Въпроси с затворен отговор
 • Въпроси с отворен отговор

Всеки изпит има общ резултат от 100 точки. 

Можете да проверите резултатите от изпитите в училището, в което учи ученикът, или чрез електронната система

На уебсайта на Министерството на образованието можете да намерите примерни изпити за НВО с ключ към верните отговори от предишни години за четвъртокласници и за седмокласници. 

Седмокласниците могат да поискат да положат и допълнителен изпит за външно оценяване по чуждия език, изучаван като задължителен предмет в тяхното училище. 

Министърът на образованието може да включи допълнителни учебни предмети в НВО. 

Защо са важни националните изпити за външно оценяване? 

Преминаване от една училищна степен в друга 

Тези изпити са задължителни, за да може да се премине от начален към прогимназиален етап (от 4 към 5. клас), както и от прогимназиален към гимназиален етап (от 7 към 8. клас). 

Резултатите от всеки изпит след 4. клас се трансформират в оценки (отличен 6, много добър 5, добър 4, среден 3 или слаб 2) и се записват в Удостоверение за завършен начален етап на основното образование. Ако обаче оценката от изпита е слаб 2, тя не се вписва в Удостоверението и НЕ пречи на ученика да влезе в 5. клас

Резултатите от изпитите в 7. клас се преобразуват в точки (от 1 до 100) и се записват в Удостоверението за основно образование.  В случай че детето Ви получи малко точки, това не означава автоматично, че няма да бъде прието в 8. клас в някое училище. Въпреки това трябва да се уверите, че когато кандидатствате за училище, сте включили възможно най-много училища в списъка си с предпочитания, като вземете предвид изискванията на всяко училище (вж. по-долу Процедура за кандидатстване след 7. клас)

Преминаване в друго специализирано училище 

Резултатите от изпитите на детето Ви определят приема в друго училище след завършване на 4. или 7. клас. Информация за процедурата за кандидатстване е представена по-долу. 

Процедура за кандидатстване след 4. клас 

Вашето дете има две възможности: 

 • Да остане в същото училище, ако това е възможно и училището приема деца след 4клас.          
 • Да смените училището и да се запишете в ново.

И в двата случая има процедура за кандидатстване. 

Процедурата за кандидатстване зависи от вида на училището, в което детето Ви ще се запише. Ученик, който е завършил 4. клас, може да кандидатства в: 

1) Гимназия със специален профил, профилирана в областта на математиката или природните науки.

2) Специализирано училище - спортно училище, училище по изкуствата или училище по културата.

3) Основно училище, средно училище или обединено училище - ако има свободно място в класа, към който ученикът иска да се присъедини.

Прием в профилирани гимназии с профил математика или природни науки 

 Приемането в този случай се основава на данните на детето ви: 

 • резултати от националните изпити за външно оценяване
            
 • оценки всвидетелството за начален етап на основното образование
            
 • резултати най-малко от:
            
  • една олимпиада по математика и/или природни науки на общинско ниво и едно състезание в областта на математиката и/или природните науки, ИЛИ
             
  • два конкурса в областта на математиката и/или природните науки          

За да кандидатствате за такова училище, трябва да подадете заявление до директора на училището, в което искате да кандидатствате - образецът на заявлението на български език можете да намерите тук

Учениците могат да кандидатстват за няколко училища в повече от една община. Приемът се извършва до 15 юли на предстоящата учебна година. 

Специализирани училища 

Тези училища провеждат собствени приемни изпити. Информация за изискванията, приемните изпити, крайните срокове и подробности относно процедурата за кандидатстване можете да намерите на уебстраницата на специализираното училище, което сте избрали, или като посетите администрацията на училището. 

Записване в начално, средно или интегрирано училище 

Приемът в тези училища зависи от това дали в тях има свободни места за конкретния клас и профил. Свободните места се обявяват на уебсайта на училището, както и на уебсайтовете на регионалните управления на образованието

Прехвърлянето от едно училище в друго е възможно през цялата учебна година. 

Процедура за кандидатстване след 7. клас 

Вашето дете има две възможности: 

 • Да останат в същото училище, ако това е възможно и училището приема деца след 7клас.     
 • Да смените училището и да се запишете в ново          

Има три възможни начина за записване на детето Ви в ново училище след 7. клас: 

 1. Да кандидатствате в неспециализирано училище, като използвате резултатите от НВО;
            
 2. Да кандидатствате в специализирано училище чрез полагане на приемни изпити;
            
 3. Да се преместите в гимназия, средно или обединено училище, ако има свободни места в съответния клас.        

Кандидатстване в неспециализирано училище с  резултатите от НВО 

Това е най-честият избор на учениците. Тези, които не са над 17 години в годината на кандидатстване, могат да кандидатстват за следните неспециализирани училища

 • гимназии със специален профил(например езикови гимназии, математически гимназии, гимназии по хуманитарни науки и др.);       

 • професионални гимназии(напр. търговски гимназии, професионални училища по компютърно програмиране, по облекло, по хранителни технологии, по електротехника и електроника, по машиностроене и т.н.)        

 • средни училища           

 • интегрирани училища.          

Приемът в училище в 8. клас се извършва въз основа на предпочитанията на учениците, резултатите им от НВО и оценките, записани в Удостоверението за основно образование

Класирането на кандидатите за съответното училище е в низходящ ред - от тези с най-високи резултати до тези с най-ниски. Децата с високи резултати имат по-голяма вероятност да бъдат записани в желаното от тях училище. 

Важно! Децата могат да кандидатстват за неограничен брой училища, включително за училища в повече от една община. Тъй като свободните места в съответните училища се запълват с кандидатите, които имат най-високи резултати, силно препоръчително е децата да кандидатстват за няколко училища, като ги изброят по реда на предпочитанията си, за да са сигурни, че няма да останат без училище.

За да участват в процедурата за кандидатстване, децата подават формуляр за кандидатстване с изброените предпочитания от най-предпочитаното до най-малко предпочитаното училище. Заявлението може да бъде подадено: 

 • В едно от училищата, които приемат документи за кандидатстване (училища-гнезда). Списъкът на тези училища за всяка област обикновено се обявява на страницата на съответното регионално управление по образованието в раздел, наречен "Прием на ученици" или нещо подобно.
              
 • Онлайн на адрес https://infopriem.mon.bg/login Ако желаете да кандидатствате онлайн, трябва да получите служебна бележка от училището, което детето ви посещава в момента. В тази бележка ще намерите входящ номер и парола за достъп до портала.     

Вие като родител или законоен предсатвител на детето трябва да подадете заявлението в срока, определен от Министерството на образованието за съответната учебна година. Проверете календара, който е на разположение тук, и изберете 7. клас. Всяка година датите са различни. 

Ако детето Ви кандидатства за професионална гимназия, трябва да приложите и медицинско свидетелство, издадено от личния лекар. 

Процедурата за кандидатстване се състои от 4 класирания: 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Всички кандидати участват в ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

На този етап повечето ученици са приети в предпочитано училище и могат да се запишат в рамките на срока, определен от Министерството на образованието за съответната учебна година. 

Ако детето Ви е прието в училището, което предпочита, трябва да го запишете възможно най-скоро. Ако пропуснете крайния срок, детето ви ще трябва да пропусне учебната година. 

Ако обаче училището, в което е прието детето ви, не е най-предпочитаният вариант, можете да: 

 1. запишете детето си в това училище, ИЛИ
            
 2.  кандидатствате за по-предпочитано училище, като участвате във ВТОРО КЛАСИРАНЕ. В този случай детето Ви губи мястото си в училището, в което е било прието на първо класиране. 

И в двата случая Вие и детето Ви трябва да отидете в училището, в което е прието, и да: 

 1.  Попълните документи за записване (формуляр за кандидатстване до директора, оригинално свидетелство за основно образование, контакти на родителите и т.н.); ИЛИ
              
 2.   Подадете заявление за участие във ВТОРО КЛАСИРАНЕ.

Ако не предприемете никакви действия в определения срок, детето Ви ще трябва да пропусне учебната година. 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Това класиране е за ученици, които: 

 • Не са били приети в училището, което са искали като първо желание, и искат да опитат отново (вж. информацията по-горе); и
            
 • Не са били приети в нито едно от училищата в списъка им с предпочитания I-во класиране. В този случай те автоматично участват във II-ро класиране.
            

При второ класиране учениците могат да бъдат приети в училището, което са посочили като първо желание при I-во класиране, или в по-желано училище. Това може да се случи, ако след I-во класиране са се освободили места, защото, например, друго дете е решило да не се записва в това училище по някаква причина. 

В този момент учениците трябва да се запишат в училището, в което са приети, в противен случай ще загубят мястото си. 

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Това класиране е за деца, които все още не са записани в нито едно училище в България, включително и за тези, които кандидатстват за първи път на този етап. Те трябва да подадат формуляр за кандидатстване и да посочат предпочитаното от тях училище. Отново или се записват в училището, в което са приети, или губят мястото си. 

ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ

Стъпките, които трябва да се предприемат за участие в четвъртo класиране, са същите като тези, които се прилагат за трето. Това е последният етап на прием. 

Приемане в специализирани училища след 7. клас 

Всяко училище има вътрешна процедура, която изисква полагане на приемни изпити. Децата кандидатстват в училището въз основа на резултатите от приемните изпити, резултатите от НВО и оценките, вписани в Удостоверението за основно образование

Информация за приемните изпити, сроковете и други изисквания се предоставя от съответното специализирано училище. 

Преместване от едно училище в друго след 7. клас 

Това може да стане само ако в новото училище има свободни места за осмокласници. Учениците могат да бъдат преместени в друго училище през цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок. 

Информация за свободните места може да бъде намерена на уебсайта на училището, както и на уебсайтовете на регионалните управления на образованието

Могат ли ученици, които учат в чужбина, да се явят на НВО? 

Учениците, които желаят да кандидатстват за училище след 4. или 7. клас и са завършили клас, равен на българския 4. или 7. клас в чужбина, също могат да положат НВО и да се запишат в българско училище. 

Класът, който са завършили в чужбина, трябва да бъде официално признат в България - информация за процедурата по признаване можете да намерите в раздел II.1. от нашата статия "Записване на деца в българско училище за първи път". Те трябва да подадат формуляр за кандидатстване в Регионалното управление на образованието в общината, където ще кандидатстват, до 10 януари на годината на кандидатстване

На този линк можете да намерите примерен формуляр за кандидатстване за Софийска област за 4th класа.

На този линк можете да намерите примерен формуляр за кандидатстване за Софийска област за 7 клас.