хид

Фондация „Х&Д Джендър перспективи” е лицензиран доставчик на социални услуги по ЗСП и ЗСУ и доставчик на лични данни.

Някои от основните цели, които си поставя Фондация „Х&Д Джендър перспективи”са :

  • Извършване на джендър изследвания във всички области на обществения живот в Република България;
  • Подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната и равни възможности и равно представителство на мъжете и жените и на различните етноси в публичния и частния сектор;
  • Насърчаване на равенството и равните шансове на всички граждани в обществото чрез подпомагане на социално слабите и други лица, жертви на дискриминация и насилие, нуждаещи се от закрила и подпомагане на тяхната интеграция и личностна реализация;
  • Разпространяване на обективната информация за джендър проблемите;
  • Застъпничество за утвърждаване на универсалните и европейски стандарти за правата на човека и общопризнатите ценности на демокрацията и хуманизма чрез индивидуална защита на правата на човека и инициативи за съответствие на българското законодателство с тези стандарти, както и всички позволени от закона цели, които не са забранени от закон или други нормативни актове в РБ.

Социалните услуги, които предоставят като Комплекс от специализирани социални услуги в градовете Хасково, Димитровград и Свиленград са:

Информиране и консултиране на хора, жертви на домашно насилие, или жертви на трафик на хора, извършители на насилие и други групи в риск за съществуващи възможности за преодоляване на възникналите проблеми

Целта е да предостави защитено постранство, където пострадалият да може да сподели своите преживявания като се сведат до минимум последиците от преживяно насилие.

Услугата позволява овластяване на пострадалите лица, както и прекратяване и ограничаване на насилието във всичките му форми. Услугата помага на пострадалите за излизане от ситуация на насилие и ги подпомага във вземането на решения, в родителстването и в усвояването на нови умения.

Застъпничество и посредничество 

В рамките на услугата служител придружаване на пострадалото лице до институцията/организацията, към която е насочено, помага му в общуването с различни институции. Дейностите за подкрепа и грижа за потребителите в услугата са в зависимост от специфичните им потребности и ориентирани към най-добрия им интерес могат да включват:

  • Юридическо консултиране 

То включва разясняване на процедурите за водене на дело по Закон за защита срещу домашното насилие и подпомагане на клиента при изготвяне и депозиране на необходимия пакет документи. На клиентите на Подслона се издава удостоверение/ препис от регистър на потребителите като част от доказателствения материал по делото. В процеса на работа по случая, клиентите ще могат да получат адекватни насоки и консултации по ГПК. Юридическите консултации се провеждат при необходимост от юрист с опит в областта на гражданското право и с практика в областта на Закон за защита срещу домашното насилие, Закон за закрила на детето, Закон за борба с трафика на хора. 

  • Социална работа

Изразява се основно в социално посредничество и застъпничество: придружаване до институции, съдействие за намиране на работа, промяна на постоянен адрес, избор/промяна на личен лекар, съдействие за подобряване контакта и комуникацията с близки/членове на семейството, които са ресурс за подкрепа, съдействие за записване на децата в детска градина или училище, и др. Провеждат се социални консултации и насочване към релевантни на потребностите на клиента услуги, служби, институции, предоставяне на хуманитарна помощ, съдействие при получаване на лични документи, при търсене и намиране на работа и др. Друг аспект на социалната работа е съдействието за получаване на медицински услуги и придружаване до здравни заведения. Социалната работа се извършва на база идентифицираните потребности и индивидуалния план за предоставяне на услугата.

  • Трудово посредничество

Програмата за трудово посредничество е много важен елемент от комплекса социални услуги, необходими за успешната интеграция и реализация на пострадалите лица на трудовия пазар и в останалите сфери на социалния живот.

 

 „Терапия и рехабилитация" на хора, жертви на домашно насилие, или жертви на трафик на хора, извършители на насилие и други групи в риск за съществуващи възможности за преодоляване на възникналите проблеми. Тя е съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване.

Терапевтичните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите, посредством индивидуални и/или групови срещи/сесии. В тях влизат програми за пострадали от насилие и трафик лица и деца, както и за извършители на насилие и др.;

Лицата ползват програмите (индивидуални или групови) почасово – всеки ден или няколко пъти в седмицата/месеца в зависимост от индивидуалните им потребности.

Броят на лицата в групите е съобразен с пол,  възрастови особености, потребности и възможностите на наличната материална база.

Почасовото ползване на услугата обуславя приемане на потребители над определения капацитет, при условие че се спазва работно време на специалистите и графикът на дейностите им го позволява.

хИд

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Услугите  се предоставят краткосрочно - за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса.

Настаняване в услугата „Осигуряване на подслон за пълнолетни лица е само за жени в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация“ и техните деца.