хид

اجتماعی و قانون خدمات اجتماعی است

بعضی از هدف‌های اصلی مطرح شده از بنیاد «ح‌. و د. چشم اندازهای جنسیت» در زیر می آیند:

  • انجام دادن تحقیقات مربوط به جنسیت در هر حوزه از زندگی اجتماعی در دولت بلغارستان
  • کمک برای ایجاد تابعیت متعادل در کشور و امکانات برابر برای زنان و مردان با ملیت گوناگون در بخش عمومی و در بخش خصوصی
  • ترویج برابری و فرصت‌های برابر برای همه شهروندان جامعه از طریق کمک به افراد وضعیت اسیب پذیر و سایر افراد، قربانیان تبعیض و خشونت، نیازمندان حفاظت و حمایت از ادغام و تحقق شخصی آنها.
  • انتشار اطلاعات عینی در مورد مسائل مربوط به جنسیت.
  • حمایت از تأیید استانداردهای همگانی و اروپایی برای حقوق بشر و ارزش های شناخته شدهٔ دموکراسی و انسان‌گرایی از طریق حمایت فردی از حقوق بشر و ابتکارات برای انطباق قوانین بلغارستان با این استانداردها، و همچنین تمام اهداف مجاز و قانونی که توسط قانون یا هنجاری دیگری در جمهوری بلغارستان منع نشده اند.

خدمات اجتماعی ارائه شده به شکل مجموعه ای از خدمات اجتماعی تخصصی در شهرهای هاسکوو، دیمیتروفگراد و سویلنگراد عبارتند از:

اطلاع رسانی و مشاوره - در مورد گزینه های موجود برای غلبه بر مشکلات به وجود آمده برای افراد قربانی خشونت خانگی یا قربانیان قاچاق انسان، مرتکبین خشونت و سایر گروه ها که در معرض خطر قرار دارند.

هدف فراهم کردن فضای امنی است که قربانی بتواند تجربیات خود را به اشتراک بگذارد و پیامدهای خشونت تجربه شده را به حداقل برساند.

 این خدمات توانمندسازی قربانیان و همچنین توقف و محدود کردن خشونت را در تمام اشکال آن امکان پذیر می سازد. این سرویس به قربانیان کمک می کند از یک موقعیت خشونت آمیز خارج شوند و از آنها در تصمیم گیری، فرزندپروری و یادگیری مهارت های جدید حمایت می کند.

 

 

وکالت و میانجیگری - فعالیت برای حمایت از شخص برای پشتیبانی از حقوق و نیازهای خود در چارچوب رویه های قانونی و اداری موجود. در چارچوب خدمات، یک کارمند در موسسه/سازمانی که به آن ارجاع می شود، فرد آسیب دیده را همراهی می کند و به او در برقراری ارتباط با نهادهای مختلف کمک می کند.

 فعالیت‌های حمایتی و مراقبت برای کاربران خدمات به نیازهای خاص آنها بستگی دارد و در جهت بهترین منافع آنها است و ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • مشاوره حقوقی

آن شامل تشریح مراحل تشکیل پرونده در دادگاه بر اساس قانون حمایت از خشونت خانگی و کمک به موکل در تهیه و تشکیل بسته اسناد لازم است. برای مشتریان پناه گواهی/ رونوشت از ثبت مصرف کننده به عنوان بخشی از شواهد موجود در پرونده دادگاه صادر می شود. در روند کار بر روی پرونده دادگاهی، مشتریان امکان دریافت اطلاعات و رهنمایی‌ها و مشاوره های مناسب در مورد قانون آیین دادرسی کیفری خواهند داشت. مشاوره حقوقی در صورت لزوم توسط وکیل با تجربه در زمینه قانون مدنی و با تجربه در زمینه قانون حمایت از خشونت خانگی، قانون حمایت از کودک، قانون مبارزه با قاچاق انسان انجام می شود.

 

  • مددکاری اجتماعی 

عمدتاً در شکل میانجیگری اجتماعی و حمایت اجرا می شود: همراهی به مؤسسات، کمک در یافتن کار، تغییر آدرس دائمی، انتخاب / تغییر پزشک شخصی، کمک در بهبود تماس و ارتباط با بستگان / اعضای خانواده که منبع حمایتی هستند، کمک در ثبت نام کودکان در مهدکودک یا مدرسه و غیره. مشاوره‌های اجتماعی و ارجاع به خدمات، دفاتر، موسسات مرتبط با نیازهای مددجو، ارائه کمک های بشردوستانه، کمک در اخذ مدارک هویتی، در جستجو کار و کاریابی و غیره انجام می شود. یکی دیگر از جنبه های مددکاری اجتماعی، کمک به دریافت خدمات پزشکی و همراهی با مراکز درمانی است. مددکاری اجتماعی بر اساس نیازهای شناسایی شده و برنامه فردی برای ارائه خدمات انجام می شود.

 

  • میانجیگری استخدام 

برنامه میانجیگری اشتغال بخش بسیار مهمی از مجموعه خدمات اجتماعی است که برای ادغام و تحقق موفقیت آمیز افراد آسیب دیده در بازار کار و سایر حوزه های زندگی اجتماعی ضروری است.

 

 

«درمان و نوتوانی» مخصوص افراد قربانیان خشونت خانگی؛ یا قربانیان قاچاق انسان، مرتکبین خشونت؛ و سایر گروه‌هایی که در معرض خطر قرار دارند، با هدف استفاده از فرصت‌های موجود برای غلبه بر مشکلات به وجود آمده. آن مجموعه‌ای از فعالیت‌های مختلف است با هدف توسعه، بازسازی، حفظ یا بهبود مهارت های اجتماعی، ارتباطات، حل تعارضات عاطفی، کنترل رفتار، کاهش اضطراب، بهبود اعتماد به نفس، فرصت های کاری و سایرین و همچنین فعالیت های تقویت مهارت اجتماعی مخصوص افراد در معرض خطر طرد اجتماعی.

 فعالیت های درمانی توسط متخصصانی انجام می شود که از طریق ملاقات/جلسات فردی و/یا گروهی به کاربران همکاری و حمایت می کنند. آن شامل برنامه هایی برای افراد و کودکانی است که از خشونت و قاچاق رنج برده اند و همچنین برنامه‌ها مخصوص مرتکبین خشونت و غیره.

 افراد از برنامه ها (انفرادی یا گروهی) به صورت ساعتی - هر روز یا چندین بار در هفته/ماه بسته به نیازهای فردی خود استفاده می کنند.

 تعداد افراد در گروه ها بر اساس جنسیت، ویژگی های سنی، نیازها و امکانات پایه مادی موجود است.

 استفاده ساعتی از این سرویس، امکان پذیرش تعداد کاربران بالاتری از ظرفیت تعیین شده را  می دهد، مشروط بر اینکه ساعت کاری متخصصان رعایت شده و برنامه فعالیت آنها اجازه دهد.

 

хИд

 

ADDITIONAL INFORMATION

 خدمات کوتاه مدت - برای یک دوره حداکثر۶-ماهه و با هدف ارائه پشتیبانی فردی، رفع نیازهای روزانه و مشاوره حقوقی کاربران یا کمک های روانی-اجتماعی و در صورت نیاز – مداخله فوری، ارائه می شود.

استقرار در سرویس «تأمین سرپناه برای بزرگسالان فقط برای زنان در شرایط بحرانی یا با نیاز به مقابله بر پیامدهای چنین شرایطی است» و مخصوص «کودکان در معرض خطر به مفهوم قانون حمایت از کودکان» ،«(اشاره به کودکان زنان یا سرپرستان مستقر می شود)»؛