CANVA PRO free image

Актуализирано на 29/03/2024

Какво е престъпление от омраза?

Престъплението от омраза е престъпление, извършено срещу някого поради неговия етнически произход, националност, раса, религия, сексуалнa ориентация или политически убеждения.

Престъплението от омраза е престъпление в България и за извършителите са предвидени по-строги наказания от тези, които се налагат за други подобни престъпления. Наказанието включва затвор от 1 до 4 години, глоба от 5000 до 10 000 лева и публично съобщение за престъплението в уебсайта на местния вестник или общината.

Използването на медиите за разпространение на или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза на основание раса, националност или етнически произход също е престъпление.

Къде мога да съобщя за престъпление от омраза?

Можете да сигнализирате полицията чрез:

 • Обаждане на 112
 • Отиване до най-близкото полицейско управление

Тук можете да намерите адресите на полицейските управления в София, Харманли и Пловдив на български език.

Можете също да подадете сигнал за престъпление от омраза директно в прокуратурата чрез:

 • Отиване до най-близката прокуратура
 • Изпращане на имейл или жалба в писмена форма. 

Ако изпращате сигнала си по имейл, той трябва да е подписан с квалифициран електронен подпис.

Тук можете да намерите данните за контакт на най-близката до Вас прокуратура на български език.

Как да съобщя за престъпление от омраза?

Можете да подадете сигнал за престъпление от омраза устно или в писмена форма, която трябва да подпишете. Когато подавате сигнал, трябва да кажете на полицията Вашето пълно име и информация за контакт - Вашият адрес и актуален телефонен номер. Полицията няма да взема под внимание анонимни сигнали.

Много е важно да се опише случилото се възможно най-подробно. Ето няколко съвета как можете да го направите:

 • Посочете кога и къде се е случило престъплението.
 • Споменете дали е имало свидетели и кои са те.
 • Опишете извършителя, ако сте успели да го видите или знаете кой е той (например всякакви отличителни черти като татуировки и височина).
 • Уточнете дали извършителят е използвал обидни думи, свързани с Вашия произход или убеждения, за да докаже, че престъплението е мотивирано от предразсъдъци.

Какво ще се случи след като съобщя за престъплението от омраза?

Ако има достатъчно данни, че сте станали жертва на престъпление от омраза, прокурорът ще образува досъдебно производство. По време на досъдебното производство прокурорът ще:

 • Проведе разследване.
 • Събере още доказателства.
 • Разпита свидетели, заподозрения извършител и Вас като жертва.

Прокурорът обаче може да откаже да образува досъдебно производство, ако прецени, че няма престъпление. В този случай, трябва да Ви информират за отказа в писмен вид , на език на който разбирате, ако не говорите български и можете да подадете жалба до по-горестоящия прокурор възможно най-скоро.

Ако и по-горестоящият прокурор потвърди отказа да се образува досъдебно производство имате право да обжалвате пред районния съд в 7 - дневен срок от получаването на отказа.

Какво да очаквам от разследването?

Разследването обикновено продължава 2 месеца, но може да продължи повече от 6 месеца, ако случаят е много сложен.

Прокурорът ще внесе делото в съда, ако е сигурен, че има достатъчно доказателства, за да се установи, че е извършено престъпление от омраза и ако установи кой е извършителят.

Доказателства могат да бъдат:

 • Обекти, които извършителят е използвал за извършване на престъплението или които съдържат следи от престъплението (например нож, който извършителят е използвал, снимки, видео записи, аудио записи).
 • Пръстови отпечатъци.
 • Обяснения на свидетелите и обвиняемия.

Важно е да се обясни, че извършителят е използвал насилие срещу Вас поради Вашия произход, сексуална ориентация, религия или политически убеждения.

Правата ми по време на съдебното производство

Два месеца след като прокурорът внесе обвинителния акт в съда, трябва да се насрочи първото съдебно заседание. По време на това заседание съдията ще реши дали да продължи или да спре съдебното производство. Ако съдебното производство продължи, съдът ще реши дали обвиняемият е виновен или невинен.

Можете да потърсите правна помощ от адвокат. Повече информация ще намерите тук:

Поискай помощ

Правни услуги

Можете да обжалвате решението на прокурора в 7-дневен срок, а присъдата на съда в рамките на 15 дни.

Важно е да се консултирате с адвокат, който е специалист по наказателно право. За повече информация как да намерите добър адвокат вижте тук:

Намиране на добър адвокат в България

По време на наказателното производство имате право:

 • Да бъдете информирани за Вашите права и хода на наказателното производство.
 • Да получите защита за Вашата сигурност и за сигурността на Вашите близки.
 • Да отправяте искания, забележки и възражения.
 • Да обжалвате актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство.
 • Да имате адвокат и преводач.
 • Да получите писмен превод на актовете, с които се прекратява или спира наказателното производство, ако не говорите български.

Съдът може да забрани на обвиняемия да се свързва с Вас, да осъществява всякакъв контакт с Вас и да посещава определени райони, в които живеете или посещавате. За да се случи това, Вие като жертва или прокурорът с Ваше съгласие, можете да изискате от съда да наложи ограничителна заповед на обвиняемия. Съдът незабавно ще разгледа това искане.

Можете да получите достъп до тези права само ако изрично поискате да участвате в наказателното производство и посочите адрес за получаване на уведомления.

Как да поискам финансово обезщетение?

Имате право да поискате финансово обезщетение за претърпените от Вас вреди, но само ако подадете искане до съда за участие в процедурата като граждански ищец или частен обвинител.

Граждански ищец е лице, което е претърпяло психологически или физически вреди в резултат на престъпление и подаде в хода на съдебното производство граждански иск за обезщетение. Частният обвинител е жертвата, която представя доказателства срещу извършителя пред съда, за да докаже вината му.

Имате 7 дни след получаване на известие за първото съдебно заседание, за да подадете граждански иск. За целта потърсете правна помощ от адвокат специалист по наказателно право. 

Поискай помощ