Актуализирано на 3 декември 2023 г. 

Ако сте лице с увреждане и Ви е предоставена международна или временна закрила в България, имате същите права като българските граждани. Имате право да търсите социална, финансова и лична помощ в България. За да се възползвате от правата си обаче, е необходимо увреждането да бъде установено с решение на компетентните български органи - Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или от Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК). Можете да прочетете повече за процедурата в тази статия:

Процедура за установяване на увреждане

В тази статия ще опишем някои от наличните помощи и как да кандидатствате за тях. 

Можете да подадете заявленията си за получаване на някоя от изброените по-долу помощи в териториалната дирекция "Социално подпомагане" по Вашия настоящ адрес. 

За да кандидатствате, трябва да представите най-малко следните документи:

 • Попълнен формуляр за кандидатстване
 • Попълнен формуляр за самооценка
 • Вашите документи за самоличност 
 • Медицински документи или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, с което се установява инвалидност и нуждата от помощ.
 • Нотариално заверено пълномощно, ако някой друг подава заявлението от Ваше име.

Ако са необходими допълнителни или различни документи, те ще бъдат посочени по-долу за всяко отделна помощ, за която можете да кандидатствате. 

Когато подадете молбата си, директорът на дирекция "Социално подпомагане" ще извърши индивидуална оценка на потребностите Ви. Ако се установи необходимост от подкрепа, ще Ви бъде издадено медицинско направление.

Месечна финансова подкрепа 

Можете да кандидатствате за тази финансова помощ, ако имате трайно увреждане и сте на възраст над 18 години.  

Сумата, която можете да получите, зависи от степента на увреждането ви, измерена в проценти, и линията на бедност за съответната година (526 лв. за 2024 г.). През 2024 г. финансовата подкрепа е както следва: 

 1. От 50 до 70,99% степен на увреждане - 36,82 лв.
 2. От 71 до 90 % степен на увреждане - 78,90 лв.
 3. Над 90 % степен на увреждане - 131,50 лв.
 4. Над 90 % степен на увреждане за лица с определена потребност от лична помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - 157,80 лв.
 5. Над 90 % степен на увреждане за лица с определена потребност от лична помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия - 299,82 лв.

Финансовата помощ по точки 4 и 5 може да бъде различна, в зависимост от размера на пенсията, която получавате.

Личен асистент

За да получите право на личен асистент, трябва да отговаряте на следните изисквания:

 • Трябва да имате решение на ТЕЛК/НЕЛК, в което се посочва, че имате трайно увреждане или трайно намалена работоспособност, поради което се нуждаете от помощта на личен асистент. ИЛИ 
 • Имате дете с 90 и над 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност .

Ако дирекция "Социално подпомагане" установи нуждата от личен асистент, ще Ви бъде издадено медицинско направление за предоставяне на лична помощ за определен брой часове - от 15 до 168 часа в зависимост от Вашите нужди.

След като получите това направление, трябва да подадете заявление и да приложите направлението към него в общината по настоящия си адрес. Можете да намерите образец на заявление за лична помощ на този линк.

Можете да изберете кой да бъде Вашият личен асистент в заявлението си до общината. 

Помощ за закупуване на личен автомобил

За да получите тази помощ, трябва да отговаряте на всички изброени по-долу изисквания:

 • Средният месечен доход на член от семейството Ви за последните 12 месеца е равен или по-нисък от 526 лв. за 2024 г; 
 • Имате вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност над 90%, определени от ТЕЛК/НЕЛК;
 • Работите или сте студент

Освен стандартните документи, споменати в началото на тази статия, трябва да представите и:

 • копие от свидетелството за регистрация на автомобила. 
 • документ, удостоверяващ, че сте закупили автомобил (напр. договор);
 • документи, удостоверяващи брутния доход на семейството Ви.

Ако е необходимо, Дирекцията "Социално подпомагане" може да изиска и други документи.

За 2024 г. размерът на финансовата помощ, която можете да получите за закупуване на автомобил е 2104 лв.

Ако вече сте се възползвали веднъж от тази помощ, можете да кандидатствате отново едва след като са изминали поне 5 години и е установена нуждата от нов автомобил.

Безплатна годишна винетка за автомобил

В тази статия можете да прочетете повече за изискването за винетка за автомобил в България:

Винетки в България

Можете да кандидатствате за безплатна годишна винетка, ако:

 • Имате 50 и повече от 50% намалена работоспособност; ИЛИ
 • Отглеждате деца с трайни увреждания до навършване на 18 години и до завършване на средното им образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. 

Можете да се възползвате от тази възможност само за един автомобил, чийто собственик сте Вие или съпружеска собственост на Вас и Вашия съпруг/съпруга. 

Винетката е валидна за една година от датата на издаване. 

За да кандидатствате за тази помощ, трябва да попълните друг формуляр за кандидатстване, който можете да изтеглите от този линк . Към заявлението трябва да приложите и документа за самоличност на лицето, което има установено увреждане.

Финансова подкрепа за ремонт на жилище

Тази помощ се предоставя за извършване на промени, които трябва да направите в дома си, за да преодолеете затруднения с придвижването.  Необходимостта от преустройство се проверява от дирекция "Социално подпомагане".

За да кандидатствате за тази помощ, трябва да отговаряте на следните изисквания:

 • Средният месечен доход на член от семейството за последните 12 месеца трябва да е равен или по-нисък от 526 лева (това е максималният размер за 2024 г.). 
 • Имате вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност над 90%, определена от ТЕЛК/НЕЛК ИЛИ имате дете/деца, които използват инвалидна количка. 

През 2024 г. размерът на финансовата помощ, която можете да получите, е 1052 лв.

Ако вече сте се възползвали веднъж от тази помощ, можете да кандидатствате отново само след като са изминали поне 10 години и е установена необходимост от нов ремонт.

Когато кандидатствате за тази помощ, ще ВИ трябва и следните документи:

 • фактура за разходите за ремонт по видове разходи и касова бележка;
 • документи, удостоверяващи брутния доход на семейството през последните 12 месеца.

Подкрепа за покриване на балнеолечение или рехабилитация

Можете да кандидатствате за такава помощ, ако:

 • Имате повече от 90% намалена работоспособност; ИЛИ
 • Имате деца с трайни увреждания. 
 • Имате медицинско предписание от лекар-специалист, че трябва да проведете баленолечение или рехабилитационни процедури. Този документ трябва да бъде приложен към заявлението Ви.

Можете да се възползвате от тази помощ само веднъж годишно. 

През 2024 г. можете да получите до 420 лв. за такова лечение, но не повече от реално изразходваните средства. Същото важи и за личния асистент, който се налага да Ви придружава. 

Разходите Ви ще бъдат възстановени само след като представите документи, доказващи, че сте платили и Ви е било предоставено баленеолечение и/или рехабилитация

Ако лечението Ви се предоставя в заведения на Националния осигурителен институт, Министерството на здравеопазването или в специализирани болници за рехабилитация одобрени от министъра на здравеопазването, финансовата помощ се изплаща директно на лечебното заведение. В този случай, освен медицинското направление и доказателствата за направените разходи (фактури, касови бележки), трябва да представите в Дирекция "Социално подпомагане":

 • Документ, издаден от съответното лечебно заведение/специализирана болница за рехабилитация, където са били предоставени услугите, удостоверяващ, че лечението действително е било предоставено.  
 • Копие от заповедта, която Ви дава право да преминете през лечението. Тази заповед се издава от директора на дирекция "Социално подпомагане", след като той направи индивидуална оценка на потребностите.

Подкрепа за покриване на наема при настаняване в общинско жилище за хора с трайни увреждания 

Можете да кандидатствате за тази помощ, ако сте:

 • Самотно лице; ИЛИ
 • Самотен родител с дете с трайно увреждане. 
 • Наемате общинско жилище.
 • Вашето име е включено в договора за наем.

Когато кандидатствате за този вид помощ, трябва да приложите към заявлението си копие от договора за наем. 

Финансовата помощ се изплаща от дирекция "Социално подпомагане" в съответствие с определената от закона наемна цена за общинските жилища. Необходимо е да представите документ за обосновка на разходите от общината, в която сте получили жилище. 

Покриване за пътни разходи 

Можете да се възползвате от този вид помощ, когато трябва да пътувате, за да получите определени уреди, оборудване или медицински изделия, които са Ви предписани (включително в случаите, когато трябва да бъдат ремонтирани), тъй като те не могат да бъдат изпратени на Вашия адрес и е необходимо Вашето присъствие (например за извършване на проби и измервания). 

В рамките на 1 месец от получаването на необходимите специфични уреди, оборудване или медицински изделия трябва да подадете в дирекция "Социално подпомагане" специална молба (изтеглете тук) и да приложите:

 • Двупосочен билет за пътуване в рамките на страната - във втора класа на бърз или пътнически влак, или с автобус;
 • Документ, доказващ, че действително сте отишли да Ви бъдат направени измервания, да изпробвате оборудването или че сте получили своите уреди, оборудване или медицински изделия. 

Този документ следва да бъде издаден от лице, вписано в регистъра на лицата, извършващи дейности по осигуряване и ремонт на уреди, оборудване или медицински изделия, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Ако бъда одобрен, как ще получа финансовата си помощ?

Има два начина:

 • в брой чрез лицензиран пощенски оператор в съответствие с адреса, на който живеете.
 • чрез банков превод по Ваша лична банкова сметка, за която сте предоставили международен номер на банкова сметка (IBAN). В този случай е необходимо да предоставите банкова сметка в българска банка, лицензирана от Българската народна банка.

Какво да правя, ако молбата ми за помощ бъде отхвърлена?

Винаги можете да обжалвате решението, с което е отхвърлено заявлението Ви за помощ. Трябва да направите това в срок от 14 дни от деня, в който решението Ви е било връчено. Обжалването става пред административния съд по местоживеене. Решението на административния съд може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в София. Съветваме Ви да потърсите помощта на опитен адвокат възможно най-скоро.

Намиране на добър адвокат в България

Поискай помощ