Not Bulgaria but could be useful_IMG_5394-1.jpg

Актуализирано на 14/11/2022

Получаване на негативно решение

Ако Държавната агенция за бежанците (ДАБ) отхвърли молбата Ви за закрила, ДАБ ще Ви изпрати писмо, на адреса, на който сте посочили, че живеете или ще Ви се обади по телефона, за да Ви покани да вземете копие от отрицателното си решение. Важно е да получите това копие: имате нужда от него, за да го обжалвате пред съда.

Решението ще обясни причините, поради които Вашата молба е отхвърлена. Тъй като решението е на български език, имате право на преводач в момента на получаване на решението.

Преводачът ще Ви помогне да разберете причините за отхвърляне на молбата. Причината често е, че ДАБ не намира основанията Ви за закрилаза достоверни. Опитайте се да останете спокойни, докато се запознавате с причините за отказа.

Преди да си тръгнете от ДАБ, Вие и Вашият преводач ще трябва да подпишете решението за отказ да Ви се предостави международна закрила. Уверете се, че датата в решението е правилна и не забравяйте да вземете копие.

Право на обжалване

Имате право да обжалвате отказа на ДАБ пред съда. Ще имате или 7, или 14 дни за обжалване. Срокът за обжалване е посочен на последната страница на решението.

Ако пропуснете този срок отказът става окончателен и няма какво да направите по въпроса.

Ако подадете жалба навреме, запазвате всичките си права като търсещ закрила, докато съдът вземе окончателно решение по Вашата жалба. Това включва правото да останете в България, правото на подслон и правото да подновите регистрационната си карта.

Намиране на адвокат

Първата Ви стъпка към обжалването е да потърсите юридическа помощ.

Правна помощ

Вашият адвокат допълнително ще обясни причините за отказа. Заедно трябва да адресирате тези причини в жалбата. Уверете се, че сте разбрали какво пише в жалбата, преди да я изпратите и вземете активна роля в подготовката ѝ.

Трябва да напишете адреса си в жалбата. Съдът ще използва този адрес, за да кореспондира с Вас, така че се уверете, че е правилен.

Подаване на жалба

Вие и Вашият адвокат трябва да подадете жалбата чрез ДАБ.

Трябва да подадете жалбата в три екземпляра - едно копие за съда, друго за ДАБ, а третото за Вас.

Върху Вашето копие ДАБ трябва да постави печат с датата на подаване на жалбата. Уверете се, че датата е вярна и запазете това копие, тъй като това е единственото Ви доказателство, че сте обжалвали навреме.

ДАБ трябва да изпрати жалбата до Административения съд в 3-дневен срок от получаването. Ако има забавяне, трябва да представите подпечатаното си копие на жалбата пред съда и да поискате от него да изиска от ДАБ да изпрати преписката на съда.

Решение на Aдминистративен съд

Имате право на преводач по време на съдебното заседание. Преводът е безплатен за Вас.

След заседанието обикновено отнема около месец съдът да постанови решение. Решението на съда или ще отмени, или ще потвърди решението на ДАБ.

Можете да обжалвате решението пред Върховния административен съд (ВАС).

Внимание! Ако ДАБ са разгледали молбата Ви за закрила в рамките на ускорено производство, то решението на административния съд е окончателно и не може да се обжалва пред ВАС. Ускорено е това производство, в което молбата Ви за закрила е отхвърлена в рамките на 14 работни дни, поради това, че е явно неоснователна (напр. ако България счита, че държавата, от която идвате, е сигурна или пък по време на интервюто си сте посочили факти, които си противоречат).

Решение на ВАС

Ако Вие или ДАБ обжалвате решението на Административния съд пред ВАС, ще получите нова призовка да се явите на съдебно заседание. Върховния административен съд обикновено постановява решението си в рамките на 1 месец от съдебното заседание. Този срок не е задължителен за съда и постановяването на решение може да отнеме и повече време.

Решението на Върховния административен съд е окончателно.

Ако решението на съда е в полза на ДАБ, вече няма да имате права на търсещ закрила. Например регистрационната Ви карта вече няма да бъде подновена.

Ще бъдете третиран и като нелегално пребиваващ мигрант в България. Това означава, че може да Ви се издаде заповед за принудително връщане и има реален риск да бъдете задържани с цел връщане.

Ако решението на съда е във Ваша полза, ДАБ ще издаде ново решение по Вашия случай. Обикновено ДАБ Ви кани на друго интервю, преди да вземе ново решение.

Ако имате негативно решение, можете да подадете молба за доброволно връщане във Вашата страна на произход чрез програмата за подпомагане на доброволното завръщане и реинтеграция на Международната организация за миграция (МОМ).

Доброволно връщане и реинтеграция

Подаване на нова молба

След окончателно решение по първата ви молба за закрила, имате право да подадете нова молба за закрила, но само ако можете да включите нови обстоятелства относно личното си положение или ситуацията във Вашата страна на произход, които не са били включени в първата Ви молба. Подгответе последващата молба с адвокат.

ДАБ трябва да вземе решение в рамките на 14 работни дни въз основа само на писмените доказателства, представени от Вас.

Ако минат повече от 14 работни дни, това означава, че ДАБ дава съгласие да прегледа Вашата молба. Очаквайте да получите нова регистрационна карта в рамките на 3 работни дни.

Докато чакате ново решение, няма да имате пълни права на търсещи закрила - няма да имате право на подслон, храна и социална помощ - освен ако не принадлжите към уязвима група.

Уязвими групи

Последният Ви шанс

Имате право да обжалвате решението на ДАБ, с което се отказва преразглеждането на новата молба. Вие и Вашият адвокат имате 7 дни да го направите.

Решението на съда в този случай е окончателно и не можете да го обжалвате.

При обжалване на решението на ДАБ съдът служебно ще се произнесе дали имате право да останете на територията на страната, докато не бъде постановено окончателно решение по Вашата жалба. Ако съдът не направи това, можете да го поискате и сами или чрез Вашия адвокат.

Това е важно, защото най-вероятно Ви е издадена заповед за принудително връщане след отхвърлянето на първата Ви молба за закрила. Ако съдът реши, че можете да останете в страната, тогава няма да има риск да Ви върнат, преди да бъде взето решение по молбата Ви за закрила.

Поискай помощ