Not Bulgaria but could be useful_IMG_5347-1.jpg

Актуализиранa информация на 21.03.2023г.

Ако сте гражданин на трета страна, в общия случай, за да можете да работите в България, Ви трябва специално разрешение за работа и пребиваване. В тази статия ще разгледаме два от възможните варианти, а именно чрез:

 • Единно разрешение за пребиваване и работа (ЕРПР);
 • Синя карта на Европейския съюз.

Имайте предвид, че не се изисква специално разрешение за работа:

 • Ако имате разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване.
 • Ако вече имате валидно разрешение за пребиваване тип "Синя карта на ЕС", издадено от друга държава - членка на Европейския съюз.
 • Ако имате хуманитарен или бежански статут, ако сте търсещ закрила и сте в процедура или ако имате временна закрила.
 • Ако сте член на семейството на български гражданин или гражданин на ЕС.
 • Студент. Като студент можете да работите до 20 часа седмично по време на учебната година, както и по време на официално обявените за съответното висше училище ваканции.  В този случай работодателят Ви трябва да Ви  регистрира в Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от започване на работа.

Този списък не е  изчерпателен и има и други изключения.

Единно разрешение за пребиваване и работа (EРПР)

Това е разрешение за продължително пребиваване и работа, което може да получите ако отговаряте на определени условия и получите виза D или вече имате друго разрешение за пребиваване в България, но на друго основание (например като студент).

Ако вече имате разрешение за продължително пребиваване на друго основание в страната, при първоначално кандидатстване за ЕРПР не е нужно да напускате България. Ако обаче нямате такова разрешение, то тогава в хода на процедурата за кандидатстване трябва да получите и виза тип D, за да влезете в България.

Граници и визи

Не се изисква да сте извън България и при последващо кандидатстване за ЕРПР, след като е изтекло първоначалното Ви разрешение за пребиваване.

Къде се подават документи?

Заявлението заедно с всички документи се подават в Дирекция "Миграция" или в отдел/сектор/група "Миграция" при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.

Кой може да подаде документите?

Вашият работодател (ако Вие сте извън България) или Вие лично, когато имате разрешение за продължително пребиваване. Ако подавате заявлението лично, то трябва да е подписано и от работодателя Ви.

Когато имате разрешение за продължително пребиваване, срокът за подаване на заявлението за ЕРПР е до 2 месеца преди да изтече наличното Ви пребиваване.

Какви документи са необходими?

Нужни са Ви следните документи:

 1. попълнено заявление по образец.
 2. копие от валиден паспорт със страниците на снимката и личните Ви данни;
 3. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин сте, или от държавата, където е обичайното Ви пребиваване - при първоначално подаване на заявлението;
 4. доказателства за осигурено жилище (напр. нотариално заверен договор за наем);
 5. обосновка от страна на работодателя, в която се:
 • посочват фактите и обстоятелствата, налагащи наемането Ви
 • представят копия от обяви в местни и национални средства за масова информация и интернет;
 • мотивира отказа си да наеме български гражданин, гражданин на друга държава - членка на ЕС, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или на друг гражданин на трета страна, който може да работи без специално разрешение и отговаря на посочените в обявата изисквания;

6. Документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит, легализирани и придружени със заверен от нотариус или от дирекция "Консулски отношения" при Министерството на външните работи превод на български език. Тези документи трябва да съответстват на изискванията за длъжността, за която искат да Ви наемат. Например, ако  ще Ви наемат за готвач, трябва да имате опит/образование като такъв.

7.Справка-декларация от работодателя за наетите от него по трудов договор чужденци.

8. Справка-декларация от работодателя за средносписъчният брой на наетите по трудов договор в предходните 12 месеца, посочени по месеци:

 • български граждани, граждани на държава - членка на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, и на Конфедерация Швейцария, включително с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България и членовете на техните семейства;
 • чужденци с предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила в България и на членовете на техните семейства;
 • чужденци, които работят в България съгласно международен договор.

Документите по т. 7 и 8 се изискват, защото общият брой на гражданите на трети държави с разрешено продължително пребиваване, работещи за работодателя, който иска да Ви наеме, в предходните 12 месеца не може да надвишава 20 на сто от  средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение, а за малки и средни предприятия 35 на сто.

9. Декларация от работодателя, че са спазени условията на труд и заплащане и че те не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани.

10. Заверено от работодателя копие на сключен и подписан срочен трудов договор, влизащ в сила от датата на издаване на документа Ви за пребиваване и копие от длъжностната характеристика,

11. Документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в България

12.  Задължителна медицинска застраховка, валидна за България за целия срок на пребиваване, освен ако не плащате здравни осигуровки в страната.

13. Други документи, които се изискват за работата, за която кандидатствате.

Документите се прилагат към попълнено заявление по образец. Ако някой документ липсва или трябва да се подадат нови, Дирекция "Миграция"  ще Ви уведоми по електронен път. Имате 7 дни да ги представите, иначе ще Ви прекратят производството.

Какво става след като подам документите си?

Ако за молбата Ви е дадено предварително одобрение, Вие или Вашият работодател ще получите съобщение от Дирекция „Миграция“.

Ако се намирате извън България, до 20 дни от изпращането на това съобщение трябва да подадете  заявление за издаване на виза тип D в най-близкото дипломатическите или консулско представителство на България в държавата, където се намирате.

В рамките на 14 дни от влизането си в България с виза D трябва лично да се явите в дирекция "Миграция" и да им дадете:

 • копие на страницата от паспорта си с положената виза;
 • задължителна медицинска застраховка, валидна за България за целия срок на пребиваване.

До 3 дни след представянето на тези документи следва да Ви дадат решение или да Ви откажат издаването на разрешение за продължително пребиваване и работа.

Ако не представите  посочените документи в срок, производството Ви ще бъде прекратено

Колко ще продължи цялата процедура?

Не повече от 2 месеца. Ако случаят Ви е по-сложен, този срок може да бъде продължен с още 2 месеца – общо 4 месеца.

За какъв срок важи разрешението за пребиваване и работа?

За срок от 3 години. Ако срокът на трудовия Ви договор обаче е по-кратък от 3г., разрешението се издава за срока на продължителността на договора.

Синя карта на Европейския съюз

Процедурата по кандидатстване е подобна на тази за издаване на ЕРПР и по-долу ще посочим само разликите.

И тук както при ЕРПР е необходимо да кандидатствате за виза D, за да влезете в страната. Не е нужно да кандидатствате за виза, както и да сте извън територията на България, когато:

 • Вече имате разрешение за продължително пребиваване в България и  искате да го замените с разрешението тип "Синя карта на ЕС"
 • Ви е предоставена международна закрила в България или друга държава - членка на Европейския съюз.

Ако имате разрешение за продължително пребиваване или имате предоставена международна закрила, трябва  да подадете заявление за разрешение за пребиваване тип “Синя карта на ЕС” в срок до 60 дни преди да Ви изтече пребиваването, което имате към момента.

Когато срокът на валидност на притежаваното от Вас разрешение за пребиваване изтече, докато все още се взима решение по заявлението Ви за Синя карта на ЕС, ще Ви издадат документ, удостоверяващ това обстоятелство.

Синя карта се издава само на висококвалифицирани чужденци. Висококвалифицирани чужденците са тези, които:

 1.  са завършили висше образование, продължило минимум 3 години.
 2. Изпълняват длъжности, включени в списъка, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика[4]  и притежават знания, умения и компетентности, удостоверени чрез официален документ за професионален опит на ниво, сравнимо с придобито висше образование, придобит в срока, посочен в списъка, и които имат отношение към длъжността или сектора, посочени в трудовия договор.
 3. Извън случаите по т. 2, лица които имат знания, умения и компетентности, удостоверени чрез официален документ за поне 5 години професионален опит на равнище, сравнимо с придобито висше образование, и които са свързани с длъжности или сектора, посочени в трудовия договор;

Другото изискване е брутната работна заплата, посочена в трудовия Ви договор да бъде най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в България за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор.

Срокът на трудовия договор НЕ трябва да е по-кратък от 6  месеца.

Срокът на Синята карта на ЕС е до  5 години, но не по кратък от 24 месеца като имате право да си подновите разрешението за пребиваване след изтичане на срока.  Когато срокът на трудовия Ви договор е по-кратък от 24 месеца, разрешението се издава за срока на договора, удължен с три месеца, но за максимален срок от 24 месеца.

Разлика при документите, които трябва да се подадат и някои срокове

Тук НЯМА нужда да се представят документите по т. 7 и т. 8, посочени по-горе при ЕРПР . Също така при обосновката от работодателя НЕ СЕ  представят копия от публикувани обяви за работа.

Ако някой документ липсва или трябва да се подадат нови, Дирекция "Миграция"  ще Ви уведоми по електронен път. В тази процедура имате 10 дни да ги представите, иначе ще Ви прекратят производството.

В случай, че тепърва ще влизате в България с виза D, трябва в 7-дневен срок след влизането си да се явите лично в дирекция "Миграция" и да представите копие от паспорта си, съдържащо страницата с положената виза.

Процедурата по издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип "Синя карта на ЕС" не може да трае повече от 3 месеца.

Права, които Ви дава "Синята карта на ЕС"

През първите 12 месеца  може да работите само по дейността, за която Ви е била издадена "Синя карта на ЕС" и само на територията на България.

Право да смените работодателя си

 1. Ако решите да смените работодателя си през първите 12 месеца на висококвалифицирана заетост.

Новият Ви работодател или упълномощено от него лице или съответно Вие като работник трябва да подадете заявление за смяна на работодател в дирекция „Миграция" или в отделите на „Миграция" при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. Образец на заявлението ще Ви предоставят на място.

Към заявлението трябва да приложите:

 • Декларация от новия работодател, че са спазени условията на труд и заплащане и че те не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани.
 • Заверено от работодателя копие на сключен и подписан срочен трудов договор и копие от длъжностната характеристика,
 • Документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в България[5] , в случай че упражнявате регулирана професия.

В срок до 30 дни от подаване на заявлението Дирекция „Миграция" ще излезе с решение, с което ще издава или отказва издаване на новото разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС".

 1. Ако решите да смените работодателя си след изтичане на първите 12 месеца на висококвалифицирана заетост.

Новият Ви работодател трябва да подаде уведомление до дирекция „Миграция". За да получите образец на уведомлението се обърнете към служителите на дирекция “Миграция”, тъй като към момента, такъв образец не е достъпен онлайн.

Право да потърсите нова работа

Ако останете без работа през първите 24 месеца, имате право, но само веднъж за срока на валидност на вашата карта, в рамките на 3 месеца да си потърсите и да започнете нова работа. За целта трябва да се регистрирате в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни след прекратяване на трудовото Ви правоотношение.

След изтичане на първите 24 месеца, имате право в рамките на 6 месеца да потърсите и започнете работа. Отново трябва да се регистрирате в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни след прекратяване на трудовото Ви правоотношение.

Право на здравно осигуряване

Ако имате разрешение за пребиваване тип “Синя карта на ЕС” попадате в системата на задължителното здравно осигуряване на България исте здравно осигурен.

Информацията в тази статия не е изчерпателна. За подробности потърсете правна помощ.

ПОТЪРСИ ПОМОЩ

Тази статия се основава на информацията, предоставена от адвокат Магдалена Митева по време на уебинара „Заключителен уебинар по проект ACF/667 Refugeelight.BG, посветен на последните изменения в българското законодателство относно чужденците“, проведен на 15.06.2021г.

 

https://www.activecitizensfund.bg/

Тази статия е създадена по проект „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Refugeelight.BG“ , изпълняван от Фондация за достъп до права - ФАР с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проектът „Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Refugeelight.BG“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 10 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Правна помощ на материално затруднени бежанци и имигранти по време на пандемия чрез използване и подобрение на платформата Refugeelight.BG е да предложи съвременни дигитални решения за достъп до надеждна информация и адвокат по време на пандемия.

Цялата отговорност за съдържанието на статията се носи от Фондация за достъп до права - ФАР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази страница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

ВИЖТЕ ОЩЕ