Актуализирано на 10.04.2024 г. 

Разводът е начин сключеният граждански брак да се прекрати чрез производство пред съд. В България развод може да се иска:

 • по взаимно съгласие на съпрузите; или 
 • при настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

Процедурата за прекратяване на брака по взаимно съгласие е по-бърза от тази при настъпило дълбоко и непоправимо разстройство в отношенията между съпрузите. 

СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК В БЪЛГАРИЯ

Кой може да иска развод в България? 

Развод пред български съд може да потърсите, ако:

 • и двамата съпрузи са български граждани;
 • единия съпруг е български гражданин, а другият чужденец;
 • и двамата съпрузи са чужденци, ако и двамата или поне единият има обичайно местопребиваване в България. 

Държавата, в която се счита, че имате обичайно местопребиваване е държавата, с която имате трайни връзки. За целта се взима предвид например дали работите в тази държава, дали живеете там, къде се намира семейството Ви и други фактори от лично или професионално естество. 

Как да поискам развод пред български съд?

При развод поради разстройство на брака 

Ако разводът не е по взаимно съгласие, а е защото има разстройство в отношенията Ви, то тогава единият съпруг подава искова молба срещу другия пред районния съд по постоянния адрес на съпруга, срещу когото се подава молбата. 

В тази молба трябва да опишете от какво се е породило това разстройство в брака Ви и защо не може да бъде преодоляно. Например, не живеете заедно, между Вас липсва емоционална и духовна връзка, единият от съпрузите е във връзка с друг човек и др. 

Към исковата молба трябва да приложите и копия на:

 • удостоверение за граждански брак;
 • удостоверение за раждане на децата, ако имате такива;
 • пълномощно за адвокат;
 • доказателства за разстройството на брака, ако имате такива;
 • документ за внесена държавна такса при подаване на исковата молба- 25 лева

Имайте предвид, че съдът, когато вече е решил делото, допълва горепосочената таксата, като може да определи допълнителна такса от 20 до 50 лева

По дело за развод, включително по взаимно съгласие (виж следващата секция), когато постигнете споразумение относно издръжката, както и относно имуществените Ви отношения, се събира такса и за:

 • споразумението за имуществените отношения - по 2 на сто върху стойността на всеки дял;
 • споразумението за издръжката - 2 на сто върху 3-годишните платежи.

Ако нямате финансовата възможност да заплатите държавната такса, може да искате да Ви освободят от нея. За целта трябва да подадете молба до съда, в която да посочите причините и доказателства, поради които нямате финансовата възможност да платите таксата. Съдът разглежда молбата, както и Вашите доходи и тези на семейството Ви, здравословното Ви състояние, трудовата Ви заетост, възрастта Ви и други обстоятелства от значение. 

Развод по взаимно съгласие

Когато се развеждате по взаимно съгласие, подавате молба заедно в районния съд по постоянния адрес на съпрузите. Ако двамата съпрузи живеете отделно към момента на подаване на молбата, тогава Вие решавате по чий постоянен адрес да подадете молбата. 

Трябва да изготвите споразумение, което представяте на съда. Това споразумение трябва да включва уговорки за това:

 • къде ще живеят децата Ви (ако имате такива);
 • как ще упражнявате родителските права и какви ще са личните отношения с децата;
 • каква ще е издръжката на децата;
 • кой, как ще ползва семейното жилище;
 • дължи ли се и в какъв размер издръжката между съпрузите;
 • ще запази ли единият съпруг фамилното име на другия или не; 
 • относно други последици от развода, за които искате да се споразумеете.

Съдът трябва да потвърди това споразумение.

При развода по взаимно съгласие отново се заплаща първоначална такса от 25 лева. Когато съдът допусне развода, отново допълва таксата с още до 40 лева. Вижте също и допълнителните такси, посочени по-горе, относно споразумения свързани с имуществото и издръжката. 

Независимо от това дали разводът е по взаимно съгласие или по вина на единия от съпрузите, Ви съветваме да се консултирате с адвокат, специалист по семейно право. Адвокатът ще Ви насочи и консултира ако има някакви специфики конкретно по Вашия случай и ще помогне с подаването на искова молба или подготовката на споразумение пред съда. 

Намиране на добър адвокат в България

ПОИСКАЙ ПОМОЩ

Последици от развода

Имуществени последици 

При сключване на брак в България обикновено съпрузите избират как да се разпределя и управлява имуществото им (жилища, автомобили и др.), което е придобито по време на брака. Опциите са следните:

 • режим на съпружеска имуществена общност - вещите, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Всичко, придобито преди сключването на брака, вещи, които са получени като наследство или дарение за единия съпруг, вещи, които макар и придобити по време на брака, са за обикновено лично ползване на съпруга, както такива, които съпругът ползва, за да изпълнява работата си остава лична собственост на всеки един от съпрузите

Този режим се прилага автоматично и ако не сте избрали изрично някой от долупосочените опции. 

 • режим на разделност - вещите, придобити от всеки от съпрузите по време на брака, са си негово/нейно лично притежание;
 • Можете да уредите имуществените отношения помежду си с брачен договор, в който подробно да се разбере чия собственост ще е  имуществото, придобито преди или по време на брака, и как ще се разпореждате с него, участието в разходите и задълженията, имуществените последици и дължими издръжки при развод;
 • друг режим, ако бракът е бил сключен в чужбина и се прилага правото на друга държава, различна от България. 

От това коя от горните опции сте си избрали при сключване на брака, зависи и какво ще се случи след развода. При всички положения по-долу ще изброим някои от общите последици за имуществото Ви след развода:

 1. Прекратява се съпружеската имуществена общност, т.е. общото Ви имущество с Вашия съпруг/съпруга придобито по време на брака, се превръща в обикновена съсобственост. 
 2. Възможно е единият съпруг да получи по-голям дял от общото имущество в следните случаи:
 • С решение на съда, когато съпругът, на когото е предоставено упражняването на родителските права, среща затруднения при отглеждането на децата. 
 • Съпругът, който е получил родителските права, може извън своя дял от съпружеското имущество, да иска и тези вещи, които са нужни при отглеждането на децата.
 • Допълнително, по-голям дял от общото имущество може да се даде от съда на единия съпруг и в случаите, в които приносът на този съпруг за придобиването на имуществото значително надхвърля приноса на другия. 
 1. Можете да получите и дял от личното имущество на другия съпруг ако вещите са придобити по време на брака и ако са на значителна стойност и Вие сте допринесли за придобиването им с труда си, със средствата си, с грижите за децата или с работата си в домакинството. 
 2. Може да предявите иск по отношение на вещ от общото имущество, с който да се установи, че другият съпруг не е допринесъл с нещо за придобиването ѝ. По този начин тази вещта може да стане Ваша лична собственост.
 3. Ако семейното Ви жилище не може да се ползва поотделно от двамата съпрузи, съдът предоставя жилището на единия съпруг, ако той е поискал това и има нужда.
 4. След развода съпрузите губят качеството на евентуални наследници един на друг при смърт. 

Неимуществени последици 

 1. Съпрузите след развода могат да си възстановят фамилните имена от преди брака. 
 2. Ако сте чужденец с право на пребиваване на територията на България, което сте получили, защото сте съпруг на български гражданин или чужденец с право на пребиваване в България ще изгубите правото си на пребиваване при развод, в следните случаи:
 • Ако бракът ви с постоянно пребиваващ чужденец е прекратен преди да са минали 7 години от сключването му.
 • Ако бракът ви с български гражданин е прекратен преди да са изтекли 5 години от сключването му.
 • Въпреки това, в горните два случая, службите за административен конрол на чужденците могат да Ви издадат еднократно самостоятелно разрешение за продължително пребиваване до 1 година, ако семейството Ви е живяло непрекъснато и на законно основание в България за най-малко 2 години.
 1. Ако сте получили право на пребиваване в България, на основание на това, че вече имате издаден документ за пребиваване от друга държава-членка на ЕС като член на семейството на български гражданин упражнил правото си на свободно движение,  то тогава можете да запазите правото си на пребиваване след развод ако работите в България, имате здравна осигуровка, може да издържате себе си и семейството си финансово. Наред с това, трябва да е налице и поне едно от следните обстоятелства : 
 • Бракът Ви да е продължил поне 3 години, от които 1 година в България; 
 • Вие да упражнявате родителски права по разпореждането на съда; 
 • Пострадали сте от домашно насилие преди развода; или
 • Имате право, предоставена от съд да посещавате непълнолетното си дете, което се намира в България. 
 1. Ако има промяна в имената и адреса Ви, ще трябва да подновите и документите си за пребиваване в България. Трябва да подадете заявление за нови лични документи в 30-дневен срок и да предадете стария си документ. Ако има промяна в имената Ви и промяната не е още отразена в Националната база данни “Население”, представете и съдебното решение от развода, където се посочва смяната на името. Относно смяната на адреса вижте допълнителна информация в тази статия:

 Адресна регистрация и български документи за самоличност

 1. Последици свързани с упражняването на родителските права, когато има деца под 18 години:
 • Съпрузите могат със споразумение, одобрено от съда, да се разберат относно упражняването на родителските права за децата им, които не са навършили 18-годишна възраст.
 • Ако не можете да се разберете и спорите за това, който да упражнява родителските права, съдът определя как ще бъдат упражнявани.  Той ще определи при кого от родителите да живее детето/децата, мерки за упражняване на родителските права, режима на личните отношения между детето/децата и родителите, както и неговата/тяхната издръжка.