Актуализирано на 18 декември 2023 г.

Като лице с бежански/хуманитарен статут или временна закрила в България, Вие имате право да ползвате еднократна помощ, в случай че скоро Ви предстои да родите, вече сте родила или сте на път да осиновите дете. В тази статия са обяснени как и при какви условията може да получите еднократната помощ.

Еднократна помощ при бременност

За отпускането на този вид помощ е нужно да сте бременна жена и да отговаряте на изброените условия:

 1. Средният месечен доход на член от семейството Ви да е по-нисък или равен на 810 лв. (за 2024г.)  за предходните 12 месеца;

Този доход се изчислява като всички доходи за месеца на всички членове на семейството се съберат и разделят на броя на членовете. Членове на семейството са Вашите:

 • съпруг или човекът, с когото живеете и отглеждате дете, без да сте в брак;
 • деца под 18 години (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак);
 • деца до 20-годишна възраст, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, стига да не са сключили брак.
 1. да не сте осигурена за общо заболяване и майчинство или да сте осигурена, но да не сте достигнала 12-месечния осигурителен стаж към началото на отпуска за бременност и раждане; и
 2. живеете в България повече от 183 дни в рамките на 12 месеца.

За да Ви се отпусне еднократната помощ, трябва да подадете заявление декларация до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес в рамките на 45 дни до термина за раждане, а ако детето се роди преди този период – до 3 месеца от датата на раждането му.

Към заявлението е необходимо да приложите:

 • Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца преди периода от 45 дни до термина на раждане, а ако родите преждевременно– за 12 последователни календарни месеца преди раждането. Удостоверението се издава от Националната агенция по приходите за всеки член на семейството лично или чрез пълномощно, както и електронно с ПИК или с електронен подпис;
 • Удостоверение от работодателя Ви за липсата на осигурителен стаж за придобиване на право на парично обезщетение за бременност и раждане;
 • Копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, издадено от наблюдаващия бременността Ви акушер-гинеколог и заверено от работодателя Ви;
 • Ако не работите по трудов договор, следва да предоставите медицинско удостоверение за термина на раждане, издадено от наблюдаващия бременността Ви акушер-гинеколог.

Размерът на отпусканата помощ през 2023 г. е 150 лв, а през 2024г. ще бъде 225 лв. Помощта се изплаща през месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Еднократна помощ при раждане на живо дете

Имате право на тази помощ независимо какви са доходите на семейството Ви

Тя обикновено се отпуска на майката, но при невъзможност да бъде получена от нея (напр. при тежко заболяване, смърт и т.н.), се изплаща на друг законен представител на детето (напр. на бащата).

Размерът на помощта зависи от това кое подред живо дете сте родила. За 2024 г. сумите са следните:

 • за първо дете – 375 лв.;
 • за второ дете – 900 лв.;
 • за трето дете – 450 лв.;
 • за четвърто и всяко следващо дете – 300 лв.

Ако родите близнаци и единият от тях е Ваше второ дете, помощта за всеки близнак е в размера за второ дете.

За да получите помощта, трябва да подадете заявление декларация до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес за отпускането ѝ, след като детето се роди до навършване на 3-годишна възраст

Допълнителна еднократна помощ в размер на 100 лв. е предвидена за дете, което страда от трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст на детето. За отпускането на помощ за дете с трайно увреждане трябва да се подаде ново заявление, след като инвалидизирането е установено с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Еднократна помощ при осиновяване на дете

Ако имате бежански или хуманитарен статут можете да осиновите деца с българско гражданство при условията, които са предвидени и за българските граждани. 

В случай, че сте осиновител, имате право на еднократна помощ при осиновяване на дете без значение от доходите на Вашето семейство. Ако Вие и съпругът/съпругата Ви осиновявате заедно дете, само единият от Вас може да получи помощта.

За да Ви бъде отпусната помощта, следва да:

Ако в рамките на 2 години осиновяването бъде прекратено или детето бъде настанено извън семейството, то тогава ще трябва да върнете получената помощ.

Размерът на помощта за 2023 г. е 250 лв., а през 2024г. ще бъде 375 лв.

Ако ми откажат предоставянето на тези помощи?

Ако Ви бъде отказано отпускането на еднократната помощ, имате право да обжалвате този отказ пред административния съд в рамките на 14 дни от момента, в който отказът Ви е съобщен. Препоръчваме Ви да потърсите помощ от адвокат с опит със социални помощи възможно най-скоро, за да ви помогне със жалбата и воденето на делото. 

Решението на административния съд е окончателно. 

Важно! Не могат да Ви се откажат изброените по-горе еднократни помощ само защото сте със статут на бежанец или хуманитарен статут или защото имате временна закрила. В такива случаи се свържете с адвокат възможно най-скоро, за да обжалвате навреме. 

Фондацията за достъп до права (ФАР) също може да Ви помогне с обжалването или с други трудности, които можете да срещнете по време на процедурата за кандидатстване. Свържете се с нас чрез следния формуляр: 

 Поискай помощ