taxes_in_bg.jpg

Актуализирано на 4 април 2023г. 

Всяка година в срок до 30 април, за определени лица, които получават доходи в България, независимо от тяхното гражданство, възниква задължението да подадат годишна данъчна декларация и да платят данъци.  Така например до 30 април 2023г. трябва да се подаде данъчна декларация за получени доходи през 2022г.

Дали трябва да подадете данъчна декларация зависи от това къде работите и на какъв договор – трудов, граждански договор или друг тип договор. В тази статия ще разгледаме някои от случаите, в които като работещ човек ще Ви се наложи да подавате данъчна декларация и да плащате данъци. Статията не е изчерпателна и НЕ ВКЛЮЧВА информация за данъци, които се дължат от юридически лица (фирми), данъци при доходи от наеми, за недвижими имоти, автомобили или други подобни.

Ако работите само на трудов договор

Ако получавате само доходи от трудов договор и не искате да ползвате данъчни облекчения (виж повече информация по-долу), нямате задължение да подавате годишна данъчна декларация. В този случай, работодателят Ви удържа данъка от заплатата Ви всеки месец.

Ако работите едновременно на трудов и граждански договор или само на граждански договор

В този случай имате законово задължение да подадете годишна данъчна декларация в срок до 30 април.

Ако сте лице, упражняващо свободна професия

Лица, упражняващи свободна професия са например счетоводители, консултанти, адвокати, нотариуси, медицински специалисти; преводачи, архитекти, дейците на културата, образованието, изкуството и науката, застрахователните агенти и други.

Като лице упражняващо свободна професия се водите самоосигуряващо се лице, поради което Вие лично отговаряте за това да декларирате и плащате своите осигуровки и данъци. Що се отнася до данъци, имае следните задължения по закон:

 1. На всеки три месеца да подавате декларация за дължими данъци  наречена Декларация по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и да плащате данъци авансово. Сроковете за това са до 30 април, 31 юли и 31 октомври всяка година.  Доходите от последните три месеца от годината се декларират заедно с годишната данъчна декларация.

  Образец на декларацията може да намерите на този линк

  Декларация по чл. 55 може да се подава само онлайн с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис.

  За повече информация как да издадете ПИК отидете тук:

  КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ПЕРСОНАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД (PIC)

 2. Да подадете годишна данъчна декларация и да платите данъци от 10 януари до 30 април всяка година следваща годината, в която сте получавали доходи (например за 2022 г. ще подадете декларацията в срок до 30 април 2023 г.) Тази декларация се нарича Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Вижте повече информация в секцията "Как и къде да подам моята годишна данъчна декларация?" по-долу.

Когато подадете годишната си данъчна декларация, размерът на дължимите от Вас осигурителни вноски и данъци се коригира въз основа на облагаемия с данък доход, който сте получили през предходната година. Това означава, че всички несъответствия или промени във Вашия доход се вземат предвид и размерът на дължимия от Вас данък се преизчислява съответно. Това помага да се гарантира, че плащате правилния размер на данъците въз основа на действителния Ви доход.

В зависимост от това каква дейност изпълнявате като лице, упражняващо свободна професия, Вие имате нормативно признатите разходи. Тези нормативно признати разходи се приспадат от доходите Ви, когато се смята върху каква сума трябва да платите данъци, тоест плащате по-малко данъци. В общия случай те са 25 % от дохода, който получавате. За някои дейности като например журналист, деец на науката, културата или образованието или адвокат нормативно признатите разходи са 40%.   

Размер на данъка

В България в общия случай размерът на данъка 10 % от данъчната основа за доходите, които сте придобили през предходната година.

Данъчната основа е сумата, върху която сте задължени да платите данък. Тя се образува като от общия размер на доходите Ви, които получавате, извадите нормативно признатите разходи (НПР).  От получета сума после трябва да извадите и платените осигуровки. Така получавате данъчната основа, от която пресмятате колко са 10% и това ще бъде данъкът, който трябва да платите

Данъчна основа = [(общ доход – НПР) – платени осигуровки]

Дължим данък = Данъчна основа x 10%                             

Kaк и къде да подам годишната си данъчна декларация?

Данъчните декларации могат да се подават:

За повече информация как да издадете ПИК отидете тук:

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ПЕРСОНАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД (PIC)

Ако сте самоосигуряващо се лице по закон трябва задължително да подадете данъчната си декларация по електронен път.

Предимството на това да подадете декларацията си онлайн е, че между 1 март и 30 април в системата на Националната агенция по приходите (НАП) ще бъде достъпна предварително попълнена данъчна декларация за Вашите доходи от предходната година, и няма да се налага сами да я попълвате. Единственото, което трябва да направите е да проверите дали автоматично попълнените данни са точни.

Всяка година до 28 февруари лицата, които изплащат доходи, са задължени да подадат декларации пред НАП за изплатените от тях суми. Именно от там НАП взима информация, с която автоматично попълва Вашата данъчна декларация онлайн.

Ако подавате декларацията си на хартиен носител, трябва да изтеглите, разпечатате и попълните всички необходими  приложения и декларации. Образците можете да изтеглите от този линк. Налични са и се подават само на български език.

В края на декларацията има подробни указания за това как трябва да бъде попълнена. Прочете ги преди да започнете да попълвате.

При подаване на данъчна декларация не се плащат такси и услугата е безплатна.

Отстъпки

Ако подадете данъчната си декларация и платите данъците си преди 31 март, можете да се ползвате от  5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане.

Данъчни облекчения

Има случаи, в които можете да ползвате с данъчно облекчение и да платите по-малко данъци. Например, ако през годината сте правили дарения, ако сте младо семейство и изплащате ипотечен кредит, ако имате деца под 18 години и др. В тази статия ще обърнем внимание само на данъчните облекчения свързани с деца под 18 години.

Деца

За да се възползвате от данъчното облекчение за деца под 18 години, към годишната си данъчна декларация трябва да приложите и една от тези декларации:

 • Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца. Образец на тази декларация ще намерите на този линк.
 • Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания. Образец на декларацията ще намерите на този линк. 

Можете да се ползвате с данъчно облекчение от:

 • 6000 лв. – при едно дете под 18 години;
 • 12 000 лв. – при две деца под 18 години ;
 • 18 000 лв. – при три и повече деца под 18 години.
 • 12 000 лв. за отглеждане на дете с увреждане с 50 и с над 50%  вид и степен на увреждане.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата на данъка, който дължите. Това облекчение може да се ползва само от единия родител за съответната данъчна година, а не от двамата едновременно. Само когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от данъка, който дължите, разликата може да се ползва и от другия родител, чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Детето, за което ще ползвате данъчното облекчение, трябва към 31 декември на данъчната година да:

 1. Е местно лице на държава-членка на Европейския съюз или на страна от Европейското икономическо пространство.

Местно лице, без значение на гражданството, е например лице, което:

 • Има постоянен адрес в България.
 • Пребивава на територията на България повече от 183 дни през годината, като денят на излизане и денят на влизане в страната се смятат поотделно за дни на пребиваване в страната. Престой в България единствено с цел обучение или медицинско лечение не се смята за пребиваване в страната;
 • Има център на жизнени интереси в България, За да се определи това се взима предвид дали имате семейство, имоти, работа или бизнес в България.
 1. Не е навършило 18 години.
 2. Не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.
 3. Ако детето Ви има увреждане, следва да имате влязло в сила решение за увреждане от Териториални експертни лекарски комисия (ТЕЛК). Облекчението се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

За да се ползвате от това облекчение към 31 декември на данъчната година трябва:

 1. Да сте местно лице, едноличен търговец или лице, установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство
 2. Да не сте лишени от родителски права, и детето Ви да не е настанено извън семейството и за него не е учредено попечителство или настойничество;
 3. Да не сте родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод; или
 4. Да сте настойник или попечител на детето; и др.

Към годишната данъчна декларация трябва да приложите, копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца, както и техния превод на български език, извършен от заклет преводач.

Допълнителна информация

Taзи статия не е изчерпателна. При необходимост от допълнително съдействие се консултирайте със счетоводител.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получите и на сайта на НАП www.nap.bg и на телефоните на НАП: 02/9859 6801 или 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор, който ползвате.  

За допълнителна информация за гражданите на Украйна отидете тук:

ДАНЪЦИ НА УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ В УКРАЙНА