Последна актуализация на 5 февруари 2024 г.

Ако очаквате дете или наскоро сте родили в България, законът Ви задължава да направите няколко неща. В тази статия ще Ви дадем указания как да преминете стъпка по стъпка през целия процес.

Стъпка 1: Регистриране на раждането на бебето Ви в България

Раждането на бебето Ви ще бъде вписано в регистъра на болницата, в която сте родили. В рамките на 5 дни (без да се брои денят на самото раждане) болницата има законовото задължение да изпрати съобщение за раждането до службата за гражданско състояние в общината, където се е родило детето. По-късно службата за гражданско състояние ще подготви и издаде удостоверение за раждане на Вашето дете (вж. СТЪПКА 2).

Обявяването на раждането може да се извърши само от:

 • ръководителят на болницата, в която е станало раждането;
 • компетентен медицински персонал, когато раждането не е станало в медицинско заведение (напр. педиатърът на Вашето дете);
 • длъжностно лице по гражданско състояние (може да е кметът на населеното място, в което живеете), когато в града/селото, където сте родили, няма компетентен медицински персонал.

Име на детето

За да регистрирате на раждането, трябва да изберете име за детето си. Името на дете, което не е български гражданин и е родено на територията на България, се записва така, както е заявено от родителите.

Ако единият родител е български гражданин, тогава според законите в България, детето ще получи 3 имена - име, бащино име и фамилно име (това на бащата). Бащиното и фамилното име ще завършват на -ов/-ев или -ова/-ева в зависимост от пола на детето. Изключение от това правило се прави ако името на бащата или фамилното име не допускат тези окончания или те противоречат на семейните, етническите или религиозните традиции на родителите.

Ако бащата е неизвестен, детето ще получи името и фамилията на майката.

Кой ще бъде вписан като баща на детето ми?

Ако сте омъжена

Според българското законодателство бащата е съпругът на майката. Следователно, ако сте сключили брак, автоматично съпругът Ви ще бъде вписан като баща на детето.

За да докажете, че сте сключили брак, трябва да представите преведено удостоверение за брак, в случай че бракът е сключен извън България.

Ако сте се развели преди по-малко от 300 дни

В този случай, ако не сте сключили нов брак, автоматично бившият Ви съпруг ще бъде вписан като баща на детето. Ако са изминали повече от 300 дни, бившият Ви съпруг няма да бъде признат за баща.

За да докажете колко дни са изминали от развода, може да се наложи да представите официално решение за развод. Това решение трябва да бъде преведено, в случай че сте се развели извън България.

Ако не сте нито женени, нито разведени

В този случай биологичният баща може да припознае детето пред длъжностните лица по гражданското състояние.

Бащата може да припознае детето:

Тази декларация трябва да бъде представена на длъжностното лице по гражданското състояние. Тя може да бъде подадена и чрез управителя на медицинското заведение, в което е родено детето Ви, при неговото раждане.

В допълнение към горепосочените документи, ще Ви трябват и:

 • Валидни документи за самоличност на двамата родители, като например паспорт или разрешение за пребиваване.

Ако сте в процедура за предоставяне на международна закрила, тогава можете да представите регистрационната си карта на търсещ закрила, в случай че не разполагате с други документи за самоличност.

 • Формуляр за съгласие, подписан от майката, в който тя се съгласява с припознаването. Това ще ускори процеса на припознаване.

Този формуляр за съгласие е включен в образеца на заявлението за признаване . Майката също трябва да подпише заявлението, поради което и двамата родители трябва да присъстват лично при подаването на заявлението. Ако припознаването се извършва с нотариално заверена декларация, помолете нотариуса да включи такава клауза. Отново е необходимо и двамата родители да присъстват при нотариуса, за да положат подписите си.

Ако бащата е неизвестен

Тогава в акта за раждане бащата ще бъде записан като неизвестен.

Стъпка 2: Издаване на удостоверение за раждане

В рамките на 7 дни след раждането на бебето (без да се брои денят на самото раждане) длъжностното лице по гражданското състояние има законово задължение да издаде на детето удостоверение за раждане.

Удостоверението за раждане обикновено изглежда така:

birth certificate

За да получат това удостоверение, двамата родители (освен ако не сте самотен родител) трябва да отидат в съответния отдел на граждански регистър (ГРАО) в общината, където е родено бебето, и да подадат заявление за издаването му. Тази услуга е безплатна и не е необходимо да заплащате такса.

В град София за бебета, родени от чужденци, актът за раждане може да се получи в община Триадица, улица "Алабин" 54, етаж 2 . Когато стигнете там, трябва да вземете номер от машината и да изчакате реда си.

Обикновено съответният граждански регистър издава удостоверението за раждане в деня на подаване на заявлението, но понякога може да Ви помолят да изчакате няколко дни. Първият акт за раждане, който ще получите, ще се счита за "ОРИГИНАЛ". Всяко следващо удостоверение за раждане, което издавате след това, ще се нарича "ДУБЛИКАТ" и ще трябва да заплатите такса от 3 до 10 лева за издаване на ново удостоверение.

Необходими документи за издаване на удостоверение за раждане

Имате нужда от:

 • Формуляр за кандидатстване. Този формуляр ще Ви бъде предоставен на гишето за гражданска регистрация.
 • Валидни документи за самоличност на двамата родители или регистрационни карти на търсещи закрила (освен ако сте самотен родител);
 • Ако е приложимо, заявление за припознаване от бащата или декларация с  нотариално заверен подпис от нотариус (Вж. по-горе, раздел "Кой ще бъде вписан като баща на моето дете?")

Какво става, ако актът за раждане не бъде издаден в рамките на 7 дни?

Ако е направено съобщение за раждането или длъжностното лице по гражданското състояние е било информирано за раждането, актът за раждане ще бъде издаден в рамките на същата календарна година, в която е станало раждането.

Ако 7-дневният срок и календарната година са изтекли, акт за раждане може да бъде издаден само въз основа на съдебно решение по искане на родителите, детето или прокурора. В този случай Ви съветваме да се консултирате с адвокат.

ПРАВНИ УСЛУГИ

Ще получи ли детето ми българско гражданство?

Детето Ви не може да стане български гражданин само, защото е родено в България. Това, което се случва обикновено, е, че детето се записва с гражданството на майката или бащата въз основа на представените документи за самоличност.

Ако единият от родителите е български гражданин, детето също ще бъде вписано като български гражданин.

Децата без гражданство също могат да станат български граждани, ако:

 • са родени на територията на България; и
 • не могат да получат гражданството на нито един от родителите си или ако и двамата родители са без гражданство.

Ако детето Ви е изложено на риск да остане без гражданство, моля, прочетете тази статия:

ДЕЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО, РОДЕНИ В БЪЛГАРИЯ

СТЪПКА 3: Регистриране на детето ви в Държавната агенция за бежанците

Ако имате текуща процедура за международна закрила, трябва да регистрирате и детето си в Държавната агенция за бежанците възможно най-скоро.

И двамата родители трябва да отидат в бежанския лагер, където се разглежда тяхната молба за международна закрила, и да подадат молба за закрила за новороденото бебе.

Ако сте самотен родител в България, можете да подадете това заявление сами. В противен случай е необходимо да присъстват и двамата родители.

Какво да носите със себе си?

 • Удостоверение за раждане на детето
 • Регистрационните карти за убежище на двамата родители или ако сте самотен родител - само Вашата.