Последна актуализация на 25.04.2023 г.

В тази статия ще Ви обясним какво да направите, ако детето Ви е родено без гражданство в България, и как то може да стане български гражданин.

Как детето ми може да остане без гражданство?

Дете без гражданство е дете, което няма гражданство на нито една държава. Ето някои примери, при които детето Ви може да остане без гражданство:

 • Детето не може да наследи гражданството на родителите си. Например в някои държави (напр. Ливан, Кувейт, Катар и много други) майките нямат право да предават гражданството си на децата си (в случай че бащите са неизвестни, без гражданство или починали);
 • Родителите на детето са загубили или са лишени от гражданството им;
 • Детето е родено от родители, които са без гражданство;
 • Детето не може да получи достъп до процедурата за регистрацията на раждането или да докаже  по друг начин връзката си с дадена държава.

Важно е да проверите какво гражданство е записано в акта за раждане на детето Ви - "без гражданство", "неизвестно" или "не е посочено". Ако в акта за раждане не е посочено нито един от тези варианти, тогава детето Ви може да е било регистрирано с грешно  гражданство, което то няма как да получи по закон. В такива случаи се консултирайте с адвокат за това какви стъпки можете да предприемете:

ПОИСКАЙ ПОМОЩ

Може ли детето ми да стане български гражданин?

Да, децата без гражданство могат да станат български граждани, ако:

 • са родени на територията на България; и
 • не могат да получат друго гражданство (вж. причините по-горе).

Какво да направя?

Ако искате детето Ви без гражданство да бъде признато за български гражданин, трябва да подадете молба за издаване на удостоверение за българско гражданство.

За да подадете тази молба, трябва да отидете в общинските служби за гражданска регистрация (ГРАО), където е издаден актът за раждане на детето Ви, и да подадете молба за установяване на българско гражданство. Молбата се попълва и подписва от името на детето от двамата родители. Необходимо е да попълните молбата на български език.

В срок до 7 дни общинските органи по гражданско състояние ще изпратят молбата  до Министерството на правосъдието на България, което ще реши дали детето Ви е български гражданин или не.

В допълнение към заявлението трябва да предоставите следните документи:

 • Валидни документи за самоличност на двамата родители или регистрационни карти на търсещи международна закрила. Носете със себе си оригинали и копия.
 • Удостоверението за раждане на детето. Донесете оригинала и копие.
 • 2 снимки на детето в паспортен формат.
 • Доказателство, че детето Ви е родено без гражданство.

Ако например в документите за самоличност на родителите или в регистрационните им карти за предоставяне на закрила е посочено, че те са без гражданство, това може да послужи като доказателство. В противен случай ще трябва да представите официален документ, в който се посочва, че детето Ви не може да получи гражданството на родителите си. Консултирайте се с адвокат за това какви документи може да са Ви необходими за Вашия индивидуален случай:

ПОИСКАЙ ПОМОЩ

Всеки документ, който решите да приложите към молбата си, трябва да бъде легализиран и преведен на български език.

 • Квитанция за платена държавна такса в Министерството на правосъдието - 50 лева (вж. по-долу)

Оставете актуален телефонен номер на служителите в общината, за да Ви се обадят, когато има решение.

Такси, които трябва да се платят

Ще трябва да платите общо около 70 лева държавни такси. Тези такси са следните:

По закон трябва да платите 50 лева по банков път на банковата сметка на Министерството на правосъдието. Освен това ще трябва да платите 10 лева банкова комисиона. Можете да намерите данни за банковата сметка на този линк, но Ви съветваме също така да поискате от общинските власти актуална банкова сметка на Министерството на правосъдието.

Имайте предвид, че в банката ще трябва да представите валиден документ за самоличност. Регистрационната Ви карта като търсещ международна закрила няма да бъде приета като доказателство за самоличност. За да платите таксата, можете да помолите адвоката си или друго лице с документ за самоличност, на което можете да се доверите, да извърши плащането от Ваше име. В банковото извлечение трябва да бъде посочено, че Вие, като законен представител на Вашето дете, сте задълженото лице (задължено лице).

Освен това ще трябва да платите такса от 10 лева в общината за обработка на документите. Общинските органи по гражданска регистрация ще Ви дадат указания къде да платите тази такса.

Колко време отнема?

Министерството на правосъдието ще реши дали детето Ви е български гражданин или не в срок от 30 дни от датата, на която получи всички документи от общината.

Понякога обаче това може да отнеме повече време.

От време на време можете да проверите в общината дали има решение, ако са минали повече от 30 дни и нямате отговор.

Какво трябва да направя след това?

Ако Министерството на правосъдието е издало удостоверение, в което е посочено, че детето Ви е български гражданин, ще трябва да:

 • Регистрирате детето си в регистъра на населението, за да получи единен граждански номер (ЕГН).
 • Предоставите адрес за адресна регистрация.
 • Можете също така да издадете на детето си национален паспорт, ако имате нужда от такъв.

Прочетете повече за това как да направите тези неща тук:

АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ